Archive for month: јул, 2018

Оглас о јавном надметању за отуђење (продају) непокретности у јавној својини општине Велико Градиште – К.О. Рам

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 464- 126  /2018-06
Датум: 20.07.2018 године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,81/019,64/10-Одлука УС РС, 24/11, 42/14-Одлука УС РС, 50/13-ОДлука УС РС, 98/13-Одлука УС РС, 132/14 и 145/14) ,Закона о јавној  својини („Сл.Гласник РС“,бр.72/2011,88/2013,105/2014,104/2016-др закон,108/2016) Уредбе о условима  прибављања и отуђења  непокретности непосредном  погодбом и давања у закуп  ствари  у јавној  својини,односно прибављања  и уступања искоришћавања  других  имовинских права,као  и поступцима  јавног  надметања и прикупљања  писмених  понуда , Закона о промету непокретности („Сл. гланик РС“, бр. 93/2014, 121/2014 и 6/2015), Одлуке  о јавној  својини  општине  Велико  Градиште/“Службени гласник  општине  Велико  Градиште“,број 14/2017) члана 19. а у складу са чланом 11. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 33/2016), а у складу са  Решењем бр.464- 131  /2018-01-2  и   од   22.05.2018  године ,Председника општине Велико Градиште,

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е

 

ОГЛАС

О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ

ЗА ОТУЂЕЊЕ (ПРОДАЈУ) НЕПОКРЕТНОСТИ

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

I. 

Општина Велико Градиште,  у циљу отуђења (продаје),оглашава заинтересованим физичким и правним  лицима, непокретности  у јавној својини општине Велико Градиште  К.О. Рам , следеће парцеле :

-кат. парцела број 142/10 К.О Рам ,,Село“,пашњак 6.класе,грађевинско  земљиште  ван граница градског грађевинског земљишта, укупне површине  4.99 ари, уписана као јавна својина општине Велико Градиште у Листу непокретности број 522 к.о. Рам,по цени од 8 евра по м2,односно у динарској протовредности од 943,13 динара по м2,што чини укупну цену од 3922 евра,односно у динарској противредности од 472.119,87 динара

-кат. парцела број 142/11 К.О Рам ,,Село“,пашњак 6.класе,грађевинско  земљиште  ван граница градског грађевинског земљишта, укупне површине  4.58 ари, уписана као јавна својина општине Велико Градиште у Листу непокретности број 522 к.о. Рам по цени од 8 евра по м2,односно у динарској протовредности од 943,13 динара по м2,што чини укупну цену од 3644 евра,односно у динарској противредности од 433.328,46 динара

-кат. парцела број 142/14 К.О Рам ,,Село“,пашњак 6.класе,грађевинско  земљиште  ван граница градског грађевинског земљишта, укупне површине  5.12 ари, уписана као јавна својина општине Велико Градиште у Листу непокретности број 522 к.о. Рам. по цени од 8 евра по м2,односно у динарској протовредности од 943,13 динара по м2,што чини укупну цену од 4096 евра,односно у динарској противредности од 484.419,58 динара

-кат. парцела број 142/15 К.О Рам ,,Село“,пашњак 6.класе,грађевинско  земљиште  ван граница градског грађевинског земљишта, укупне површине  5.07 ари, уписана као јавна својина општине Велико Градиште у Листу непокретности број 522 к.о. Рам. по цени од 8 евра по м2,односно у динарској протовредности од 943,13 динара по м2,што чини укупну цену од 4056 евра,односно у динарској противредности од 479.688,92 динара

-кат. парцела број 142/17 К.О Рам ,,Село“,пашњак 6.класе,грађевинско  земљиште  ван граница градског грађевинског земљишта, укупне површине  4.02 ари, уписана као јавна својина општине Велико Градиште у Листу непокретности број 522 к.о. Рам по цени од 8 евра по м2,односно у динарској протовредности од 943,13 динара по м2,што чини укупну цену од 3216 евра,односно у динарској противредности од 380.345,06 динара

-кат. парцела број 142/18 К.О Рам ,,Село“,пашњак 6.класе,грађевинско  земљиште  ван граница градског грађевинског земљишта, укупне површине  3.40 ари, уписана као јавна својина општине Велико Градиште у Листу непокретности број 522 к.о. Рам по цени од 8 евра по м2,односно у динарској протовредности од 943,13 динара по м2,што чини укупну цену од 2720 евра,односно у динарској противредности од 321.684,88 динара

-кат. парцела број 142/19 К.О Рам ,,Село“,пашњак 6.класе,грађевинско  земљиште  ван граница градског грађевинског земљишта, укупне површине  3.02 ари, уписана као јавна својина општине Велико Градиште у Листу непокретности број 522 к.о. Рам по цени од 8 евра по м2,односно у динарској протовредности од 943,13 динара по м2,што чини укупну цену од 2416 евра,односно у динарској противредности од 285.731,86 динара

-кат. парцела број 142/23 К.О Рам ,,Село“,пашњак 6.класе,грађевинско  земљиште  ван граница градског грађевинског земљишта, укупне површине  3.43 ари, уписана као јавна својина општине Велико Градиште у Листу непокретности број 522 к.о. Рам по цени од 8 евра по м2,односно у динарској протовредности од 943,13 динара по м2,што чини укупну цену од 2744 евра,односно у динарској противредности од  324.523,28 динара

II. 

Трошкове комуналног уређења и опремања парцеле сноси будући купац.

Купац преузима  непокретност из  члана  1 овог Огласа у виђеном стању без обавезе продавца да изведе било какве радове на уређењу земљишта као и обавезе да изврши омеђавање или чишћење терена.

III.

У укупну цену  непокретности  биће  сразмерно  уручунати  и трошкови  објављивања  Огласа  у  износу  од 63.963.00  динара,а коју ће  одредити  комисија задужена за спровођење  поступка  јавног  надметања.

Лицитациони корак износи   50 евра.

IV.

Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати унапред, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 33/2016) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

V.

Јавно надметање одржаће се ако истом присуствује најмање један понуђач лично или преко овлашћеног пуномоћника, дана 21.08.2018 године са почетком у 12:00 часова у канцеларији бр 4.Општинске Управе Општине  Велико  Градиште општине Велико Градиште.

Сматра се да је јавно надметање успело и ако истом приступе  један  понуђач  и прихвати почетну цену за предмет надметања као купопродајну цену с тим да уколико не прихвати купопродајну цену губи право на враћање депозита.

У случају немогућности да се надметање одржи на горе наведеном  месту  учесници ће о томе бити обавештени на пригодан начин.

VI.

 Право учешћа на надметању имају   физичка лица и правна лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и испуњававају услове прописане овим огласом.

Благовременом се сматра пријава пристигла у Писарницу Општинске управе Општине Велико Градиште до дана 21.08.2018 године до 10:00 часова, без обзира на начин достављања.

VII.

Пријава за учешће у поступку јавног надматања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се Оглас односи као и катастарски  број  парцеле наведене у Огласу за  коју  се понуда  подноси, и ко је подносилац пријаве.

Пријава мора да садржи:

  1. За физичко лице – име и презиме, адреса, број личне карте, матични број, број телефона, потписана а ако је подносилац пријаве предузетник пријава садржи и извод из регистра надлежног органа потврда о пореском идентификационом броју а потпис на пријави мора бити оверен печатом.
  2. За правно лице – назив, седиште и број телефона и потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом, извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју;

Уз пријаву се мора доставити изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа, да је упознат са фактичким стањем парцеле на терену и да нема примедбе на предмет надметања.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски(јавни  бележник) оверено.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано ако нису приложене све исправе како је то предвиђено овим огласом, односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим Огласом, или ако подаци дати супротно објављеном огласу.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

VIII.

По завршеном надметању, рок за закључивае Уговора и начин плаћања накнаде као и последице пропуштања биће уређене актом о додели земљишта.

 IX.

Кауција-депозит плаћа се на жиро-рачун број: 840-0961804-78, Општинске управе Општине Велико Градиште.

Девизни износ плаћа се у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан плаћања.

X.

Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања.

Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит ће бити урачунат у укупну цену а у случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде, депозит му неће бити враћен.

XI.

У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тачком 4. овог Огласа или не плати понуђену купопродајну цену, отуђено грађевинско земљиште биће му изузето сагласно члановима 38. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 33/2016) а уложена средства враћена тек по отуђењу предметног земљишта другом заинтересованом понуђачу и његовом плаћању општини уз одбитак трошкова депозита и других трошкова које је општина као  власник имала за оглашавање и припрему огласа.

XII.

Ближи услови који се тичу јавног надметања могу се добити позивом на телефон: 012/660-444 или лично у просторијама имовинско-правне службе Општине Велико Градиште, соба бр.8, приземље.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Сузана Ђорђевић, дипл.правник

Председник Милић испратио одбојкаше на наградно путовање у Истанбул

Одбојкаше Средње школе из Великог Градишта који су на Светском школском првенству у одбојци у Брну освојили бронзану медаљу примио је данас у свом кабинету, председник општине, Драган Милић како би им уручио најављену награду.

“Окупили смо се да реализујемо други део награде са првенства. Први део, комплет спортске опреме сте већ добили, а сада смо припремили новац за наградно путовање у Истанбул.“, рекао је Милић, честитавши екипи још једном и пожелевши им, овом приликом, пријатно путовање.

Ученицима и професору који сутра крећу на пут уручено је по 12.000 динара за трошкове током боравка у Истанбулу док су тројица одбојкаша, који су због припрема за репрезентацију спречени да се придруже екипи, добили по 35.000 динара.

Трофејна екипа Средње школе до трећег места на светском првенству стигла је предвођена професором и тренером Дејаном Милановићем.

Припремљено Упутство за припрему буџета Општине Велико Градиште за 2019. годину са смерницама за 2020. годину

На основу члана 31. став 1 тачка 2. подтачка 1, члана 36. и 41. Закона о буџетском сиситему („Службени гласник РС„, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), као и Фискалне стратегије за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину, урађено је Упутство за припрему буџета Општине Велико Градиште за 2019. годину са смерницама за 2020. годину, у складу са којим се израђује предлог финансијског плана.

Упутство садржи основне економске претпоставке, смернице и параметре на основу којих се израђује Предлог финансијског плана за 2019. годину.

Предлог финансијског плана треба доставити на прописаним обрасцима који су доступни на  БУЏЕТСКОМ ПОРТАЛУ у секцији БУЏЕТСКА АКТА категорији ПРИПРЕМА БУЏЕТА ЗА 2019. Г, који се налази на сајту општине. Предлог се доставља у штампаном облику, потписан од стране директора и лица одговорног за попуњавање и оверен печатом. Предлог са свим прилозима мора бити са писаним образложењем за сваку врсту расхода и са наведеним правним основом и извором финансирања.

Такође, све је потребно доставити и у електронском облику (изворно не скенирано) на мејл sanela.kocmanovic@velikogradiste.rs

Све табеле за које немате податке је потребно да одштампате и потписане доставите.

Рок за достављање Предлога финансијских планова за 2019.годину је 31.08.2018.године.

Број: 139/2018-03

Датум: 19.07.2018.године

АНАЛИТИЧАР                                                         РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

БУЏЕТА                                                                       ЗА ФИНАНСИЈЕ

Тања Миленковић, с.р.                                          Јелена Пантић, с.р.

 

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину – ,,Гас инвест“ д.о.о, Београд

Република Србија
Општинска управа
Одељење за привредни и
економски развој и дијаспору
Број:501-21/2/2018-07
Датум:12.07.2018. године

 

Одељење за привредни и економски развој и дијаспору општинске управеопштине Велико Градиште на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 36/09), објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта

 на животну средину

 

Обавештава се јавност да је овлашћено лице ,,Гас инвест“ д.о.о ул. Драгослава Срејовића бр. 1в, Београд, уиме  носиоца пројектаЈП ,,Србијагас“ Нови Сад, Сектор за инвестиције у Београду, ул.Аутопут бр. 11, 11070 Нови Београд, поднело захтев за одлучивање о потреби процене утицајапројекта на животну средину – Дистрибутивна гасоводна мрежа радног притиска до 16 бара на територији општине Велико Градиште, део деонице ГМ 08-05/5 и деоница ГМ 08-05/5-1 са припадајућим објектима на траси МРС ,,Велико Градиште“, МРС „Тополовник“ и МРС „Мајиловац“- дана 06.07.2018. године.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама општине Велико Градиште, канцеларија број 12додана27.07.2018.године у периоду од 10 дана од дана објављивања огласа, радним даном од 08-14 часова.

До дана 27.07.2018.године заинтересована јавност може писменим путем доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од истека рока из става 3. овог Обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

53. “Аласке вечери“ 20. и 21. јула

“Аласке вечери“, манифестација са најдужом традицијом у општини Велико Градиште, одржаће се 53. годину за редом на обалама и таласима плавог Дунава и Сребрног језера.

И ове године, оба фестивалска дана испуњена су многобројним догађајима у којима ће учествовати преко 800 учесника, а само рибљу чорбу припремаће више од 120 мајстора.

Градиштанци очекују и 3.000 посетилаца па се за љубитеље рибље чорбе првог дана манифестације припрема бесплатна дегустација. Бесплатна је и школа вожње скутера на води за децу од 11 до 16 година по Сребрном језеру, а за љубитеље спортских активности на програму је турнир у одбојци на песку, на терену у градском парку.

За озбиљне такмичаре, на дунавском кеју организује се јуниорско такмичење у пецању за децу “Златна рибица“ док ће се старији окушати у лову на шарана на теренима “Терахум“. Број екипа је ограничен па је време за последње пријаве. Главно такмичење, лов на бућку, стартује из “зимовника“ и завршава се код ушћа Пека. Занимљивост овог такмичења је да ће сва упецана риба бити враћена у Дунав.

Уз обиље укусних специјалитета ни забава није изостала па ће такмичари и посетиоци, у свежини градског парка, уживати у културно-забавном програму, концерту Ане Кокић и вечерњем ватромету.

Дунав је главна тема свих такмичења, а живот аласа симбол повезаности велике, моћне реке и човека који је препознао сву његову снагу, лепоту и богатство. Током свог животног пута, од далеке  1965. године, “Аласке вечери“ су градиле препознатљиви стил и добиле своју химну и грб који представљају дух неуморних дунавских „вукова“ по којима је Градиште познато од давнина.

П Р О Г Р А М

 

Лариса Копић лауреат 24. “Царевчевих дана“

Такмичењем виолиниста у пратњи Народног оркестра РТС-а, у петак 13. јула, завршени су  24. “Царевчеви дани“, а лауреат овогодишњег фестивала је Београђанка, Лариса Копић.

Прву награду, виолину, поклон Јана Немчека, и статуету Властимира Павловића Царевца, Лариси је уручио председник општине велико Градиште, Драган Милић. Као најбољем младом виолинисти, победници је омогућено и снимање компакт диска у професионалним условима, награда музичке продукције РТС-а.

Жири у саставу Милутин Поповић Захар, Илија Павловић и Ненад Станић доделио је друго место Београђанима Андрији Јанковићу и Војиславу Живићу. И трећа награда је подељена, између Сандре Стоиљковић из Крагујевца и Љубице Црнобрње, учеснице из Бања Луке.

Специјалну награду за најбољи сценски наступ добила је Јована Лукић, а као најмлађи такмичар награђен је четрнаестогодишњи такмичар Огњен Јањић који је освојио и  награду публике. Поред другог места, Андрија Јанковић награђен је за најбоље изведено коло, а Војислав Живић за најбољу песму.

Деветоро виолиниста, који су по пропозицијама такмичења, изводили по једну песму и коло, пратио је Народни оркестар РТС-а под управом Синише Вићентијевића. У ревијалном делу завршне вечери фестивала, уз звуке виолине и Дунава, наступили су Радиша Урошевић и Маријана Пешић, победница певачког такмичења 23. Фестивала.

Од 10. до 13. јула, Велико Градиште било је, и ове године, престоница изворне народне музике и центар окупљања бројних љубитеља виолине и поштоваоца лика и дела Властимира Павловића Царевца.

Концерт “Мокрањац – Царевцу“

ГАЛЕРИЈА СЛИКА

 

Одбојкашице потврдиле успех на трећем турниру „Банка Поштанска штедионица beach-volley лиге 2018.“ на Сребрном језеру

Победом Горане Мрђан и Александре Алексић у женској и Саше Сурле и Ивана Лозића у мушкој конкурецији завршен је трећи турнир „Банка Поштанска штедионица beach-volley лиге 2018.“ првенства Србије у одбојци на песку, одржан на Сребрном језеру покрај Великог Градишта.

Награде најуспешнијим такмичарима доделио је председник ове општине, Драган Милић.

Најбоље одбојкашице су у финалу савладале Наташу Савовић и Катарину Раичевић, а у борби за треће место, Тијана Басић и Ирена Дробњак су победиле Марију Миљевић и Тамару Миљевић.

У конкуренцији одбојкаша, Саша Сурла и Иван Лозић су у финалу победили Александра Гаврилова и Милоша Милића док су Дамјан Пушоњић и Вукашин Рајковић у мечу за треће место савладали Јована Животића и Лазара Стевића.

Извор: http://www.ossrb.org

 

Завршно вече „Царевчевих дана“

Најважнији дeо Музичког фестивала „Царевчеви дани“, посвећеног лику и делу барда српске народне музике, Властимира Павловића Царевца, одржаћe сe вечерас на лeтњој позорници на обали Дунава. Мајстори на виолини такмичиће се у пратњи Народног ансамбла РТС-а под управом Синише Вићентијевића.

У рeвијалном дeлу наступају Радиша Урошевић и Маријана Пешић, победница певачког такмичења 23. Фестивала „Царевчеви дани“.

Поводом одржавања наредних, јубиларних “Царевчевих дана“ у Народној библиотеци “Вук Караџић“  одржаће се округли сто на тему „У сусрет 25. фестивалу“.

Ова подунавска варошица по 24. пут била је престоница изворне српске народне музике и центар окупљања бројних љубитеља виолине и поштовалаца једног од највећих чувара српске музичке баштине и дугогодишњег шефа Народног оркестра Радио Београда.

Кроз четири фестивалска дана, у оквиру разних уметничких садржаја, манифестација је окупила велики број еминентних уметника.

 

Програм

18.00, Народна библиотека “Вук Караџић“ Велико Градиште

ОКРУГЛИ СТО

Тема: „У сусрет 25. фестивалу“

20.30, Летња позорница

ТАКМИЧЕЊЕ ВИОЛИНИСТА УЗ НАРОДНИ АНСАМБЛ  РТС-а 

Ревијални програм

Радиша Урошевић, естрадни уметник

Маријана Пешић, вокални солиста, лауреат 23. Фестивала „Царевчеви дани“

Обавештeње за кориснике сеоске водоводне мреже у насељу Царевац

Обавештавамо кориснике сеоске водоводне мреже у насељу Царевац да су у току данашњег дана, 12.07.2018. године у току радови на поновном успостављању система редовног водоснабдевања насеља Царевац, чији је прекид настао услед квара на бунарској пумпи.

Такође бисмо обавестили кориснике сеоског водовода да  након доласка воде иста може да се користи само као техничка вода (не за пиће и исхрану) до добијања потврде о исправности воде за пиће од овлашћене институције, о чему ћемо обавестити јавност накнадно!

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште

Данас почиње 24. Музички фестивал „Царевчеви дани“

Отварањем изложбе слика градиштанских уметника у Народном музеју данас, у 18 часова, почиње програм овогодишњег Музичког фестивала „Царевчеви дани“, посвећеног лику и делу барда српске народне музике, Властимира Павловића Царевца.

Поред изложбе, на репертоару је и концерт Музичке школе „Стеван Мокрањац“ из Пожаревца и одељења Велико Градиште у свечаној сали Скупштине општине након чега следи свечаност код споменика В. П. Царевца у градском парку и подизање фестивалске заставе.

Уз концерт „Свилен конац“, у вечерњим сатима, фестивал ће бити свечано отворен на летњој позорници уз таласе Дунава.

Фестивал се одржава од 10. до 13. јула у Великом Градишту и родном месту уметника, Царевцу.


Програм – уторак 10. јул

18.00, Народни музеј, Велико Градиште

ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ СЛИКА ГРАДИШТАНСКИХ УМЕТНИКА 

19.00, Свечана сала СО Велико Градиште

„МОКРАЊАЦ – ЦАРЕВЦУ“

концерт Музичке школе „Стеван Мокрањац“ из Пожаревца и одељења Велико Градиште

20.15, Градски парк

СВЕЧАНОСТ КОД СПОМЕНИКА В. П. ЦАРЕВЦА И ПОДИЗАЊЕ ФЕСТИВАЛСКЕ ЗАСТАВЕ

20.30, Летња позорница (у случају кише Спортска хала)

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ ФЕСТИВАЛА

концерт „СВИЛЕН КОНАЦ“

АНИП-а „Властимир Павловић Царевац “ Велико Градиште

са гостима КУД „Станко Пауновић “  НИС  Рафинерије нафте Панчево

У сусрет 24. Музичком фестивалу „Царевчеви дани“

image_pdfimage_print