Archive for month: март, 2018

“Сат за планету“ подржала и општина Велико Градиште

Општина Велико Градиште и ове је године дала свој допринос светској акцији “Сат за планету 2018“ искључивши на сат времена расвету на згради општине, у градском парку и шеталишту Властимира Павловића Царевца поред Дунава.

Све јавне установе и грађани су позвани да подрже акцију како бисмо заједно скренули пажњу на последице прекомерне потрошње ограничених природних ресурса и послали поруку о значају последица климатских промена и проналажењу решења за одрживу будућност.

 

image_pdfimage_print

Премијера филма “Свет о коме сањам“ и хуманитарни концерт

Први хуманитарни концерт у Србији за прикупљање средстава неопходних за превоз деце са тешкоћама биће одржан у Културном центру у Великом Градишту, 1. априла, са почетком у 20 часова.

На концерту ће наступити Петар Пјер Булатовић, „Незвани гости“ и пријатељи, а овом приликом премијерно ће бити приказан и краткометражни филм „Свет о коме сањам“ посвећен свој деци која маштају о срећном детињству.

Концерт је организован уз подршку општине Велико Градиште и ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“, а гости из Градишке, Република Српска, такође ће својим присуством подржати наше заједничке напоре да ова општина буде препозната као град великих људи и ван Србије и пример социјалне инклузије који ће и остале локалне заједнице следити за добробит читавог друштва.

Фејсбук група Мултиарт – Возачи и изнајмљивачи великог срца Србија обезбеђује бесплатан смештај и превоз за децу и младе са било којим обликом инвалидитета, малигним и ретким болестима и њихове породице са простора бивше Југославије. Такође, превозе децу на лечење у велике здравствене центре и омогућавају родитељима бесплатан смештај приликом болничког лечења детета у Србији и иностранству.

Јелена Марковић из Великог Градишта и Борис Бијеловић из Врбаса су као оснивачи Групе носиоци сребрне плакете компаније Вечерње новости за најплеменитији подвиг године. Само од јула прошле године, посредством Мултиарт – Возача и изнајмљивача великог срца Србија, путовало је око 300 особа из региона.

Цена улазнице за хуманитарни концерт и премијеру филма је 200,00 динара.

image description

image_pdfimage_print

Јавно надметање ради давања у закуп пословног простора у Кусићу

На основу Одлукe број  4/2018 од 23.03.2018. године Савета МЗ Кусиће, Комисија за закуп МЗ Кусиће, објављује

 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У КУСИЋУ

 

 1. МЗ Кусиће преко Комисије за закуп МЗ Кусиће, издаје у закуп у комерцијалне сврхе, јавним надметањем, пословни простор у државној својини РС корисника МЗ Кусиће, и то:

– пословни простор укупне површине од 60 m², са магацинским простором и мокрим чвором, у саставу постојећег Дома културе у селу Кусиће, на к.п. бр. 233 КО Кусиће, ради обављања угоститељске делатности;

– пословни простор укупне површине од 47 m², са магацинским простором, у саставу постојећег Дома културе у селу Кусиће, на к.п. бр. 233 КО Кусиће, ради обављања трговинске делатности.

 1. Предметни пословни простор из тачке 1. овог огласа, даје се у закуп на одређено време на период до 5 (пет) година у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел. енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

 1. Почетна цена закупа износи 0,5 еуро по m2 на месечном нивоу.

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан плаћања.

 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која положе гарантни износ у висини једне месечне закупнине, и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.
 1. Гарантни износ се уплаћује на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште, по моделу 97, са позивом на број 59-110.

Минимални лицитациони корак је: 0,2 еура / m2.

 1. Пријаве се подносе за Комисију за закуп МЗ Кусиће, у службеним просторијама МЗ Кусиће или на адресу селo Кусиће бб.
 1. Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза, понуђену цену закупнине и означење предмета надметања.

Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), навођење делатности која ће се обављати, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза, понуђену цену закупа и означење предмета надметања.

 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји понуде.
 1. Пријаве се подносе у периоду од 23.03.2018. године до 02.04.2018. године.

Благовременом сматра се понуда која је пристигла у службеним просторијама МЗ Кусиће до 02.04.2018. године до 9 часова.

 1. По истеку рока за подношење понуда, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног надметања  сматра  се  успелим  и  у  случају  достављања  једне  исправне пријаве  којом  се  подносилац  проглашава закупцем, ако на јавном надметању понуди износ закупнине најмање у висини почетне цене закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.
 1. Јавно надметање ће се одржати дана 02.04.2018. године, са почетком у 17 часова у просторијама МЗ Кусиће, у Кусићу, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Обавештење о резултату спроведеног поступка се истиче на огласној табли месне заједице и општине.
 1. Комисија ће припремити извештај о спроведеном поступку, који ће са записником и другим подацима о спроведеном поступку и предлогом одлуке о избору закупца, доставити ради даљег поступања Савету МЗ.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Председник МЗ Кусиће.

 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.
 1. Понуђачу са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.
 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача.
 1. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.
 1. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија јавно оглашава да поступак није успео.
 1. Закупац је у обавези да пре потписивања уговора о закупу положи гаранцију – обезбеђење и то оверену бланко меницу.
 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 2. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.
 3. Закупнина утврђена уговором о закупу усклађује се два пута годишње (шестомесечно) за висину стопе раста цена на мало према подацима органа надлежног за послове статистике.
 4. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 064 8253 647 или лично у просторијама МЗ Кусиће, особа за контакт Саша Стокић.
 1. Оглас је објављен на огласној табли МЗ Кусиће, општине, сајту општине, кабловској телевизији Коперникус.

Број:  5/2018

Датум  23.03.2018. године

Председник Комисије за закуп
МЗ Кусиће
Миомир Вуковић

image_pdfimage_print

Конкурс за пријем деце за радну 2018/2019 годину

У складу са Правилником о упису деце у П.У. „Мајски цвет“ и Oдлуком Управног одбора бр 289 од 27.02.2018. године, Предшколска установа „Мајски цвет“ у Великом Градишту расписује:

Конкурс за пријем деце за радну 2018/2019 годину

 

Конкурс ће трајати од 01.04.2018. године до 30.04.2018. године.

Пријаве се подносе на обрасцу који се добија у Вртићу, или се може преузети са интернет странице http://vrticvg.edu.rs/.

Уз попуњену пријаву, родитељ, односно старитељ, обавезан је да достави извод из матичне књиге рођених и потврду о здравственом стању детета.

Ако се пријави више деце од броја наведеног у конкурсу, комисија сачињава ранг-листу пријављене деце по мерилима утврђеним Правилником. Ранг листа се сачињава за сваку васпитну групу за коју се пријави више деце од броја одређеног у конкурсу.

Ради сачињавања ранг листе потребни су следећи документи:

 1. Писмени доказ о запослености родитеља. Ако су оба родитеља у радном односу за сваког родитеља доставља се појединачни доказ који издаје послодавац.
 2. Писмени доказ о дефицијентности (непотпуности) породице: решење Центра за социјални рад или пресуда о разводу.
 3. Да је дете похађало Вртић доказује се задњом признаницом о плаћеном боравку.

Мерила за рангирање

Р.б Мерило Број поена
1. Запослена оба родитеља

4

2. Запослен један родитељ

2

3. Незапослени родитељи

1

4. Дефицијентна (непотпуна) породица

3

5. Дете је похађало Вртић у текућој радној години

1

6. Родитељи редовно измиривали месечне новчане обавезе у текућој години

1

Статус 3. детета родитељ (старатељ) доказује изводима из матичне књиге рођених за свако дете и овереном изјавом о саставу породичног домаћинства.

Деца на обавезном предшколском програму се уписују само на основу извода из матичне књиге рођених и лекарског уверења.

Захтев за упис детета

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МАЈСКИ ЦВЕТ“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print

Сазив 16. седнице Скупштине општине Велико Градиште – 29.03.2018.

На основу члана 61. и 62. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2017),

САЗИВАМ

16. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 29. МАРТ 2018. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК)

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Одлуке о минималном износу издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграда,
 2. Предлог Одлуке о утврђивању зона са прописаним обавезама радова на инвестиционом одржавању, условима, начину и критеријумима суфинансирања радова инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда на подручју насеља Велико Градиште,
 3. Предлог Одлуке о накнади за рад при вршењу одборничке функције и накнади за рад сталних и повремених радних тела које образује Скупштина општине Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о накнади за рад при вршењу функције члана Општинског већа општине Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о оснивању Савета за запошљавање,
 6. Предлог Одлуке о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2018. годину,
 7. Предлог Решења о давању сагласности на Нацрт Уговора о јавном приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у насељеним местима општине Велико Градиште,
 8. Предлог Решења о делимичном укидању Решења о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Велико Градиште, (Станојевић Анги Стефанин),
 9. Предлог Решења о отуђењу непокретности непосредном погодбом у јавној својини општине Велико Градиште, (Богојевић Дејан),
 10. Предлог Решења о проглашењу јавног пута,
 11. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Општинског правобранилаштва општине Велико Градиште за 2017. годину,
 12. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај Јавне установе Спортски центар Велико Градиште за период од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године,
 13. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2017. годину,
 14. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о пословању ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период 01.01.2017.- 31.12.2017. године,
 15. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште за 2017. годину,
 16. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац за 2017. годину,
 17. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај ОШ „Миша Живановић“ Средњево за 2017. годину,
 18. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај Средње школе Велико Градиште за 2017. годину,
 19. Предлог Решења о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште – у ликвидацији за период од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године,
 20. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште,
 21. Предлог Решења о разрешењу Локалног савета за запошљавање,
 22. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за прописе. 

Напомена: Материјал под тачком 6. Предлог Одлуке о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2018. годину, због обимности доставља се на ЦД-у.
 

Број: 06-14/2018-01-1

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

Скупштине општине Велико Градиште 

Божидар Грујић,с.р.

image_pdfimage_print

Дан вода у Великом Градишту обележен уз младе

Под овогодишњим слоганом „Природа за воду“ јуче је у Великом Градишту, граду окруженом  Сребрним језером и рекама Дунав и Пек, пригодним програмима посвећеним очувању водних ресурса и природе обележен Светски дан вода.

Уз подршку  Туристичке организације општине Велико Градиште најмлађи становници ове општине промовисали су, у циљу заштите вода, еколошки чисту средину. Овај дан обележава се како би се подигла свест јавности и указало на значај и важност воде кроз промоцију одрживог коришћења постојећих водених ресурса и истражујући решења која су већ доступна, у самој природи.

У Предшколској установи „Мајски цвет“ малишани су кроз игру креирали реку и живи свет у њој па су тако на „обали“ описивали различите врсте риба и другог воденог света. Друга група селектовала је отпад који се људским немаром накупио у реци и убацили га у одговарајуће кутије за рециклажу. Још једном се показало да и најмлађи поседују велику свест о значају воде за живот човека као и велику бригу за здраво окиружење.

Еколошка секција Средње школе спровела је занимљиву акцију у центру града делећи пролазницима писане поруке о заштити животне средине. Грађани су на акцију позитивно реаговали, читали поруке и са ученицима размењивали  мишљења о еколошким начинима заштите вода.

Од ових младих људи научили смо на које начине човек може да заштити своје окружење, а најмлађи суграђани су нас подсетили на значај воде и кроз кратак говор Водене виле из књиге „Природа деци приповеда“, ауторке Душицe Бојовић: „Немојте заборавити на потоке, водопаде, језера, реке, мора, мочваре. На сву воду на земљи. Чак и на барице. На кишу и снег. Вода је веома битна за сва жива бића. Вода је део сваког живог бића. Мора да буде чиста и да је буде довољно. Постоје места на нашој земљи где воде има веома мало. Тамо деца пешаче далеко, далеко да би стигла до воде. Негде је вода толико запрљана да није за пиће. Онда се разболе и животиње и људи. Обећајмо да ћемо се трудити да не потрошимо сву воду коју имамо на земљи и да нам остане чиста!“.

image_pdfimage_print

Oбавештење „Спајдер Србија д.о.о.“ о распореду одвожења кабастог отпада у месецима април и мај

Поштовани корисници, обавештавамо вас да ћемо кабасти отпад у месецу априлу и мају одвозити по следећем распореду, са наведених локација:

 1. Велико Градиштепонедељак, 9. април, улице у којима се отпад сакупља понедељком;

–       локација сакупљања: јавна површина где корисник износи канту;

 1. Велико Градиштесреда, 11. април, улице у којима се отпад сакупља средом;

–       локација сакупљања: јавна површина где корисник износи канту;

 1. Велико Градиштепетак, 13. април; улице у којима се отпад сакупља петком;

–       локација сакупљања: јавна површина где корисник износи канту;

 1. Бели Багрем – 10. април и 3. мај;

–       локација сакупљања: јавна површина где корисник износи канту;

 1. Калиновац – 10. април и 3. мај;

–       локација сакупљања: код млина;

 1. Калиновчић – 10. април и 3. мај;

–       локација сакупљања: кошаркашки терен;

 1. Средњево – 15. мај;

–       локација сакупљања: иза Дома културе, код млекаре;

 1. Љубиње – 15. мај;

–       локација сакупљања: код школе;

 1. Печаница – 15. Мај;

–       локација сакупљања: код игралишта;

 1. Чешљева Бара – 16. мај;

–       локација сакупљања: у центру, код продавнице;

 1. Гарево – 16. мај;

–       локација сакупљања: код цркве;

 1. Дољашница – 16. мај;

–       локација сакупљања: у центру, код продавнице;

 1. Макце – 16. мај;

–       локација сакупљања: код задруге;

 1. Кумане – 17. мај;

–       локација сакупљања: испред Дома културе;

 1. Тополовник – 17. мај;

–       локација сакупљања: на полигону;

 1. Ђураково-Поповац – 17. мај;

–       локација сакупљања: код споменика;

 1. Острово – 18. мај;

–       локација сакупљања: код ваге;

 1. Затоње – 18. мај;

–       локација сакупљања: на пољанчету, код ваге;

 1. Рам – 18. мај;

–       локација сакупљања: код Дома културе;

 1. Бискупље – 18. мај;

–       локација сакупљања: преко пута продавнице;

 1. Кисиљево – 18. мај;

–       локација сакупљања: на полигону иза школе;

 1. Пожежено – 19. мај;

–       локација сакупљања: у центру, код споменика;

 1. Камијево – 19. мај;

–        локација сакупљања: у центру, код продавнице;

 1. Десине – 19. мај;

–       локација сакупљања: код магацина;

 1. Мајиловац – 21. мај;

–       локација сакупљања: плато преко пута поште;

 1. Курјаче – 21. мај;

–       локација сакупљања: полигон;

 1. Сираково – 21. Мај;

–       локација сакупљања: код трафо-станице у улици Вељка Дугошевића;

 1. Кусиће – 22. мај;

–       локација сакупљања: код ваге;

 1. Триброде – 22. мај;

–       локација сакупљања: центар;

 1. Царевац – 22. мај;

–       локација сакупљања: плато преко пута школе.

Напомена: У кабасти отпад не спада шут и остали грађевински отпад, тако да отпад те врсте нећемо бити у могућности да сакупимо.

С поштовањем,

„Спајдер Србија д.о.о.“

image_pdfimage_print

Обавештење о прању пијаце

Унапред обавештавамо кориснике градске пијаце о датумима у 2018. години када ће се вршити прање пијаце.

Прање ће се вршити почев од 16 часова одређеног дана.

Молимо кориснике тезги и простора да на време склоне своју робу са и испод тезги. За евентуална оштећења робе која није уклоњења са и испод тезги ЈКП „Дунав“ и предузеће које пере пијацу неће сносити никакву одговорност.

02.04.- понедељак

16.04.-понедељак

30.04. – понедељак

14.05. – понедељак

30.05. – среда

15.06- петак

30.06.- субота

09.07.- понедељак

23.07. – понедељак

06.08.- понедељак

20.08. – понедељак

01.09. – субота

15.09.- субота

30.09. – недеља

15.10. – понедељак

29.10. – понедељак

12.11.- понедељак

26.11 – понедељак

10.12.- понедељак

24.12. – понедељак

Јавно комунално предузеће
„Дунав Велико Градиште“

image_pdfimage_print

Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељу Триброде

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Триброде за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 1363 од 06.03.2018. године Завода за јавно здравље Пожаревац  ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА.

Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

Јавно комунално предузеће
„Дунав Велико Градиште“

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print