Archive for month: јануар, 2018

Одлука о додели стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2017/2018. годину

На основу члана 82. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2008, 5/2014, 5/2016, 28/2016 и 14/2017), члана 5. став 1. Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 13/2012), Одлуке о изменама Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, број 28/2016) и  члана 2. Правилника о утврђивању критеријума за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 30/2016), а по спроведеном II Конкурсу за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2017/2018 годину,

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 40. седници одржаној дана 19.01.2018. године, доноси

 

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА

СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

 

Члан 1.

            Стипендија општине Велико Градиште за школску 2017-2018. годину, додељује се следећим студентима:

 1. Милорадовић (Љубиша) Ивани из Кисиљева, Едварда Кардеља 13 – студенту прве године мастер студија на Пољопривредном факултету у Београду, програм Заштита животне средине у пољопривреди
 2. Цвијетиновић (Радиша) Јовану из Великог Градишта, Бошка Вребалова 90 – студенту прве године мастер студија на Географском факултету у Београду, програм Просторно планирање
 3. Данилов (Ивица) Стефану из Затоња – студенту треће године Географског факултета у Београду, програм Туризмологија, са 90,00 бодова
 4. Грујић (Живослав) Јелени из Тополовника, Вељка Дугошевића 30 – студенту треће године Филолошког факултета у Београду, програм Српска књижевност и језик са компаратистиком, са 78,49 бодова
 5. Михајловић (Бојан) Борку из Царевца, Вељка Дугошевића 2, студенту прве године Пољопривредног факултета, са 70,00 бодова
 6. Димитријевић (Ивица) Михаели из Острова, Бошка Вребалова 1, студенту прве године Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије у Београду, програм Примењена економија и финансије, са 67,77 бодова.

Члан 2.

            Стипендија се додељује студентима за време трајања редовне наставе, која је прописана за стицање одговарајућег степена образовања, у месечном износу од 10.000,00 динара, почев од потписивања Уговора о стипендирању.

Члан 3.

            Одлука о додели стипендија објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници општине  www.velikogradiste.rs

О б р а з л о ж е њ е

            На основу Одлуке о расписивању II Конкурса за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2017/2018. годину, дана 11.12.2017. године, расписан је II Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2017/2018 годину, за два студента на мастер студијама и 5 редовних студената из осетљивих друштвених група.

На објављени конкурс, поднето је укупно 6 пријава и то: две за мастер академске студије и четри за основне академске студије.

Поштујући критеријуме  члана 4. Одлуке о расписивању II Конкурса за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2017/2018 , донетој на Општинском већу општине Велико Градиште 11.12.2017. године и члана 7. Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Средства за сповођење Одлуке обезбеђена су буџетом општине Велико Градиште за 2018. годину.

Поука о правном средству: На Одлуку о додели стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2017/2018. годину, може се уложити приговор Општинском већу општине Велико Градиште у року од 8 дана од дана објављивања исте на интернет страници општине Велико Градиште.

Број: 67-2/2018-01-4 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

                                                                                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                                                                                                                ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

                                                                                                                                                                                                 Драган Милић

image_pdfimage_print

Јавно надметање ради давања у закуп пословног простора у Великом Градишту

На основу Одлуке број 464-8/2018-01-2 од 18.01.2018. године Председникa општине Велико Градиште,

Комисија за закуп општине Велико Градиште, објављује прво

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

 

 1. Општина Велико Градиште преко Комисије за закуп, издаје у закуп у комерцијалне сврхе, јавним надметањем, општински пословни простор, површине од 112,50 m2, у Великом Градишту у улици Кнеза Лазара број 39, постојећи на к.п. бр. 470 из Л.н.бр. 1454 у К.о. Велико Градиште.
 1. Предметни пословни простор даје се у закуп на одређено време на период до 1 (једне) године у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел. енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

 1. Почетна цена закупа износи 1,5 евра по m2 на месечном нивоу (без ПДВ-а, уколико је применљиво).

Минимални лицитациони корак на укупну почетну цену износи 0,5 евра / m2 на месечном нивоу.

Цена закупа се исказује у еврима, а плаћа у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која положе гарантни износ у висини од једне месечне закупнине обрачунате на основу почетне цене закупа за предметну непокретност, приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа и поднесу уредну писану пријаву. Уз пријаву подносилац још доставља изјаву о прихватању почетне цене закупа и изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

Гарантни износ се уплаћује на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште (модел 97, позив на број 59-110), а доказ о уплати доставља се уз пријаву.

 1. Пријаве се подносе за Комисију за закуп општине Велико Градиште, лично преко писарнице Општинске управе општине Велико Градиште, на адресу Житни трг 1, Велико Градиште.
 1. Увид у документацију и њено преузимање могуће је извршити у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова, односно у електронском облику са сајта општине Велико Градиште.

Могуће је разгледати предметну непокретност сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.

 1. Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању свих услова из огласа, изјаву о прихватњу почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), навођење делатности која ће се обављати, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању свих услова из огласа, изјаву о прихватању почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.
 1. Пријаве се подносе у периоду од 18.01.2018. године до 29.01.2018. године.

Благовременом се сматра пријава која је примљена на писарници Општинске управе  општине Велико Градиште до 29.01.2018. године до 10.00 часова.

 1. По истеку рока за подношење пријава, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног надметања  сматра  се  успелим  и  у  случају  достављања  једне  исправне пријаве  за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.

 1. Јавно надметање ће се одржати дана 29.01.2018. године, са почетком у 11 часова у у згради општинске управе општине Велико Градиште, у Великом Градишту Житни трг број 1, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава и подносилац исте приступи надметању, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању
 1. Учесници јавног надметања, пред Комисијом усмено дају своје понуде.
 1. Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву, не јави учесник јавног надметања са већим износом.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да на позив председника Комисије, одмах, потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа закупнине.
 3. Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из претходне тачке овог огласа, председник Комисије, позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву.

Уколико први следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву из тачке 16. овог огласа, председник Комисије јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.

Понуђачима који одбију да потпишу изјаве положени депозит се не враћа.

 1. Обавештење о резултату надметања се истиче на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште.
 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема коначне одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.
 1. Учеснику јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року из претходне тачке огласа, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.

21.Учесник јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине, губи право на повраћај депозита ако у року од 15 дана од дана пријема позива закуподавца не закључи уговор о закупу.

 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана коначности одлуке о давању у закуп.
 1. Закупац је у обавези да пре потписивања уговора о закупу положи гаранцију – обезбеђење и то оверену бланко меницу без протеста са меничним овлашћењем.
 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 1. Време давања у закуп из тачке 2. овог огласа условљено је одлукама других државних органа и правних следбеника ранијих власника. Закупац је у обавези да предметни пословни простор напусти и раније у случају да Агенција за реституцију РС, непокретност врати у својину правним представницима власника непокретности.
 1. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 012/662-124.
 1. Оглас је објављен на сајту општине Велико Градиште, огласној табли општине и на кабловској телевизији „Коперникус“.

Број: 464-8/2018-01-2

Датум: 18.01.2018. године                                                                    Комисија за закуп

image_pdfimage_print

Чешљева Бара: Рестауриран споменик палим борцима, чека се наставак радова на новој цркви и крову Месне заједнице

У Чешљевој Бари нестрпљиво чекају на наставак радова на изградњи нове цркве, а споменик палим борцима 1. и 2. светског рата рестауриран је крајем прошле године.

Изградња цркве Свете Тројице у центру овог села започета је 2016. године, а прва фаза радова је окончана крајем септембра прошле године када су урађени груби грађевински радови и спољашњост цркве и постављен већи део бакарног крова.

Изградњу финансирају Месна заједница и мештани Чешљеве Баре са преко 70 хиљада евра, уз подршку општине Велико Градиште у износу од 1.9 милиона динара. Радови на унутрашњости цркве биће настављени чим временске прилике буду погодовале, а у току је израда прозора, вредности 6.7 хиљада евра, те улазних храстових врата чија ће израда бити поклон мајстора. Уговорени су радови за постављање расвете и малтереисања унутрашњости као и дела ограде до пута. Црквени одбор ових дана разматра предлог за иконостас па ће се ускоро започети и с његовом израдом. Како каже председник МЗ Чешљева Бара, Живорад Илић, до сада је за радове на цркви утрошено 3.4 милиона динара и 38 хиљада евра.

Споменик палим борцима који су подигли мештани овог села, већ је дуже време прилично руиниран па се прошле године приступило његовом реновирању у три фазе. Средствима Месне заједнице, првобитно са 70 хиљада, а касније још 60 хиљада динара, уређен је сам споменик.  Свој допринос од 170 евра дали су и становници Чешљеве Баре. Реновирању се прикључила и општина Велико Градиште са 50 хиљда динара па је споменик добио и нови плато чиме су крајем 2016. године окончана обнова.

Лепо време се чека и за поправку крова на згради Месне заједнице када ће бити замењен оштећени део. Изабран је извођач, а средства у висини 276 хиљада динара обезбеђена су из буџета општине.

 

 

image_pdfimage_print

Уручене лопте фудбалским клубовима

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, уручио је у уторак, 16. јануара, лопте градским и сеоским фудбалским клубовима као подстицај за бављење овим спортом.

“Увећали смо средства у буџету опредељена за спорт да можете мало лакше да функционишете – за судије, путовања, регистрацију, опрему и слично. Циљ нам је да буде што више спорта, а у најави су и нови фудбалски кубови, стонотенисерски, имамо и одбојкашке.“, поручио је председник Милић.

У општини тренутно ради укупно 18 клубова, а поред раније поклоњених копачки, сада су им уручене и по три лопте.

image_pdfimage_print

Додељене награде за најлепши новогодишњи декор

Суграђанима који су најлепше уредили довириште, кућу, балкон и излог за новогодишње празнике председник општине, Драган Милић, уручио је у уторак 16. јануара поклоне за оригиналност и допринос празничној атмосфери у општини.

Најлепше украшена кућа била је кућа Маје Буиле из Кусића, своје двориште најуспешније је декорисала Ивана Ђорђевић из Бискупља, а награда за најлепши балкон припала је Недељку Стефановићу из Тополовника. Ове године најлепши излог уредио је ресторан “Касина код ајдука” у граду.

Акцију за избор најлепше украшеног дворишта, куће и балкона као и најбоље декорисаног излога покренула је Туристичка организација општине Велико Градиште, a почела је пред празнике, почетком децембра.

Комисија је обишла пријављене такмичаре и оцењивала ангажовање на празничном уређењу. Сви излози и дворишта су фотографисани, а власници су својом маштом и трудом учинили да њихови објекти бајковито заблистају. Суочен са многим дилемама, жири је имао тежак задатак да оцени најуспешније у конкуренцији мноштва лепих па и прелепих излога и балкона.

Јавно су похваљени и Удружење старих уметничких заната и домаће радиности “Лира“, фото MIX, пекара Ема као и Народна библиотека “Вук Караџић“ за изузетно залагање и празнично декорисање излога.

 

image_pdfimage_print

Градиштански зимски турнир у малом фудбалу

Спортски савез општине Велико Градиште другу годину за редом организује зимски турнир у малом фудбалу.

Позивамо вас на утакмицу за треће место и финалну утакмицу која ће се одиграти у недељу, 21. јануара, у хали ЈУСЦ, од 19 до 21 час. Награде победницима, тј. освајачима другог места доделиће председник opштине.

Такође, позивамо вас да пратите и полуфиналне утакмице које ће се играти у петак, 19. јануара, од 19 до 21 час.

 

image_pdfimage_print

Пливање за Часни крст у Великом Градишту

Поводом хришћанског празника Богојављења, који се обележава у петак 19. јануара, у Великом Градишту се и ове године организује пливање за Часни крст.

Литургија у цркви Светог Арханђела Гаврила почеће у 09 сати док ће се на освећење воде и пливање, уз литију, кренути од 10 часова. Учесници ће за Крст пливати на Дунаву, од шеталишта Властимира Павловића Царевца.

Дунав је ових дана, због ниских температура, још хладнији па ће кандидати имати прилику да покажу изузетну храброст. Ове године, победнику ће припасти златник, поклон општине Велико Градиште.

2017

2017

2017

2017

 

 

image_pdfimage_print

Дочек православне Нове године уз игру и песму

Грађани општине Велико Градиште дочекали су православну Нову годину у слављеничком расположењу, уз културно-уметнички и забавно-музички програм и бесплатно послужење.

Програм је почео у 19 часова у сали Културног центра. Грађанима се представио АНИП “Властимир Павловић Царевац“ из Великог Градишта сплетом народних игара, у неколико старосних категорија. Два сата квалитетног програма одушевио је публику, а програм је садржао игре и песме из целе Србије.

На Житном тргу око 21 час почео је новогодишњи програм у веселом расположењу, уз традиционалну здравицу и звуке народног кола. Посетиоцима су служени сендвичи, кувано вино, ракија и сокови који су уз добру музику и игру допринели правој празничној атмосфери.

Уз оркестар “Зналци” Новице Симића и вокалну солисткињу Зијаду играло се весело и разиграно коло, свих узраста, све до поноћи када је величанствени ватромет најавио долазак православне нове године.

Црквена звона означила су почетак поноћне литургије, а велики број грађана придружио се молебану у цркви Светог Арханђела Гаврила.

Дочек Нове године по јулијанском календару организовали су општина Велико Градиште, Туристичка организација општине, Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ и МЗ Велико Градиште као и многобројни пријатељи и спонзори дочека.

Извор: ТОВГ
Фото: ТОВГ

image_pdfimage_print

Прворођени Градиштанци у 2018. на пријему код председника

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, примио је данас прворођене градиштанске бебе у 2018. години и њихове родитеље. Велико Градиште је на самом почетку године постало богатије за два нова становника, Магдалену и Душана.

“Честитам вам на принови, овим анђелима, и вама и бебама желим срећну нову годину и све најбоље“, рекао је председник уручивши родитељима, заједно са начелницом Општинске управе, Сузаном Ђорђевић, поклон пакет и дукат за бебе.

Магдалена је рођена 01. јануара, као треће дете Дијане Крајић, а Душан, прво дете Александре Богић, дошао је на свет наредног дана.

Општина ће овим родитељима за опремање новорођенчета доделити и 15.000 за прво, односно 25.000 динара за треће дете док ће обе мајке, као незапослене, добити додатних 50.000 динара. Поред тога, следује им и аутоседиште за бебе као и карта за бесплатни паркинг у граду, које, сваког месеца, општина свечано уручује родитељима новорођених беба.

Прилог – САТ ТВ

image_pdfimage_print

Оглас о продаји путничког возила у поступку јавног надметања број 464-464/2017-01-2

На основу Одлуке о покретању поступка јавног надметања ради продаје путничког возила број:464-464/2017-01-2 од 10.01.2018. године а у складу са чл. 15. 16. и 25. Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште број 464-457/2017-01-1 од 18.12.2017. године, Комисија за продају путничког возила, о б ј а в љ у ј е 

О Г Л А С

О  ПРОДАЈИ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 

 1. Општина Велико Градиште оглашава продају у поступку јавног надметања, путничког возила марке SKODA SUPER B CLASSIC 1,9 TDI, снаге мотора од 96 kW, запремине мотора од 1896 cm³, произведен 2006.г, први пут регистрован дана 03.03.2006. г, црне боје, власника Општинске управе општине Велико Градиште.

Возило је регистровано до 06.03.2018. године, са регистарском ознаком PO002-MO.

 1. Почетна цена износи 3226 евра, све у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате.

У цену није урачунат ПДВ.

 1. Висина минималног лицитационог корака износи 50 евра.
 2. Депозит за учешће на јавном надмeтању износи 10% од почетне цене возила и плаћа се на рачун општине Велико Градиште број 840-0961804-78. (модел 97, позив на број 59-110).
 3. У поступку могу да учествују физичка и правна лица која доставе уредну писану пријаву у року и на начин одређен у огласу о јавном надметању, положе гарантни износ и уз пријаву приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа, изјаву о прихватању почетне цене, изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, изјаву да ће возило преузети у виђеном стању, доказ о уплаћеном депозиту и број рачуна за враћање гарантног износа.
 4. Критеријум за избор најповољнијег понуђача са киме ће општина закључити уговор је висина понуђене цене уз испуњеност других услова из огласа.
 5. Пријаве се подносе Комисији у затвореним ковертама, са назнаком на који оглас се односи и ко је подносилац пријаве, уз назнаку “Пријава за учешће на јавном надметању ради куповине путничког возила”, поштом или лично у писарницу Општинске управе општине Велико градиште,  Житни трг 1, 12220 Велико Градиште.
 6. Увид у документацију и њено преузимање могуће је извршити у згради Општинске управе соба бр. 42, сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова.

Могуће је разгледати предметно возило сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова.

 1. Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана, фотокопију личне карте, број телефона и пријава мора бити потписана.

Пријава предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), број телефона и мора бити потписана од овлашћеног лица.

 1. Пријаве се подносе у периоду од 10.01.2018. године до 19.01.2018. године.

Благовременом сматра се понуда која је пристигла у писарницу Општинске управе општине Велико Градиште закључно са 19.01.2018. године до 10 часова.

 1.   По истеку рока за подношење пријава, не могу се подносити нове, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријавее које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак се сматра успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће којом подносилац пријаве учествује у поступку и проглашава купцем, ако прихвати почетну висину цене из тачке 2. ове одлуке.

Уколико подносилац понуде не прихвати почетну цену, губи право на враћање депозита.

Поносиоцима чије пријаве нису прихваћене вратиће се уплаћени депозит.

 1. Јавно надметање ће се одржати дана 19.01.2018. године, са почетком у 11 часова у згради Општинске управе општине Велико Градиште, Житни трг 1, соба бр. 5, пред Комисијом.
 2. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 012/662-124.
 3. Оглас је објављен на сајту општине Велико Градиште, огласној табли општине и на кабловској телевизији „Коперникус“. 

Број: 464-464/2017-01-2

Датум: 10.01.2018. године                                                                             Комисија

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print