Archive for month: септембар, 2016

Обавештење оо примени Закона о општем управном поступку

Чланом 9. ст. 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), предвиђено је да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује, док сагласно ставу 4. истог члана орган може од странке да захтева само оне податке који су неопходни за њену идентификацију и документе који потврђују чињенице о којима се не води службена евиденција.

Чланом 9. ст. 1. и 2. Закона о општем управном поступку, прописано је да је орган дужан да странкама омогући да успешно и целовито остваре и заштите права и правне интересе, као и да се поступак води без одуговлачења и уз што мање трошкова за странку и другог учесника у поступку, али тако да се изведу сви докази потребни за правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања.
Чланом 103. Закона прописано је: да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање.

Орган прибавља потребне податке у складу са законом, осим ако странка изричито изјави да ће потребне податке прибавити сама.

За свако непоштовање горе наведених одредби Закона о општем управном поступку, можете се обратити у канцеларију бр.4 у призељу, зграде Скупштине општине Велико Градиште или на телефон 660-122.

Руководилац Одељења
за општу управу и јавне службе
Весна Милановић, дипл.ецц

image_pdfimage_print

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ – ПРВИ КРУГ

Са прилозима:

Име и презиме физичког лица /назив правног лица- понуђача:

_____________________________________________________________
Адреса физичког лица/ седиште правног лица:

_____________________________________________________________
Телефон:
_____________________________________________________________
Јавно надметање број:
____________________________________________________________
Катастарска општина
____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

• Обишао/ла сам земљиште за које се пријављујем на јавно надметање, дана____________________

• Нисам обишао/ла сам земљиште за које се пријављујем на јавно надметање, иако ми је пружена прилика за то

• Прочитао/ла сам објављен оглас, упознат/а сам са његовим садржајем и прихватам све његове услове

Прилог 1.
Документација прописана Огласом за јавну лицитацију бр. 320-56/2016-01-2 од 01.09.2016 године

Прилог 2.
• доказ о уплати депозита

__________________________________________________________________

_____________место_____________________датум

________________________
Потпис понуђача/овлашћеног лица

На овом линку можете добити формулар у виду документа

Пријава на јавни позив

image_pdfimage_print

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

На основу члана 15. а у складу са чланом 16. Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 5/2016) и Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Велико Градиште број 464-225/2016-01-2 од 27.07.2016. године, Председника општине Велико Градиште,
Председник општине Велико Градиште а преко Комисије за спровођење поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Велико Градиште,
о б ј а в љ у ј е д р у г о,

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

I Општина Велико Градиште, у поступку јавног надметања извршиће отуђење – давање у својину, заинтересованим физичким и правним лицима, непокретности у јавној својини општине Велико Градиште које чине катастарка парцела број 3196/1 „Смонице“, земљиште у грађевинском подручју, укупне површине 18420 m², уписана јавна својина општине Велико Градиште са обимом удела од 6056/18420, са постојећим објектима, објекат број 1 – зграда за коју није позната намена, П+0, површине основе 2776 m² и објекат број 2 – помоћна зграда, П+0, површине основе 50 m², јавна својина општине Велико Градиште са обимом удела од 1/1, све уписно у лист непокретности број 3351 К.о. Велико Градиште.
II Непокретности из тачке I се отуђују будућим купцима у својину.
Заинтересована лица предметну непокретност могу разгледати и остварити увид у документацију сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова.
III Почетна цена за предмете надметања из тачке I утврђена је у висини тржишне вредности непокретности и укупно износи 41.261 еуро, стим што се исплата врши у динарској протввредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.
IV Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан платити једнократно или на рате.
У случају једнократне исплате, остварује се попуст од 10% од утврђене купопродајне цене.
Ако се плаћање врши на рате износ купопродајне цене уплаћује се у једнаким месечним ратама највише до 24 месечне рате.
Када лице коме је уговором о купопродаји предвиђено плаћање цене у месечним ратама, одлучи да током периода отплате на предметној непокретности догради, реконструише или изврши друге радове за које је обавезно издавање грађевинске дозволе, дужан је да пре издавања грађевинске дозволе измири преостале рате у једнократном износу одређене уговором.
Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани уговором.
V По закључењу уговора о купопродаји и прибављеним доказима о регулисању међусобних обавеза са општином, о чему надлежно одељење Општинске управе издаје потврду, стичу се услови за упис права својине у јавном регистру о непокетностима и стварним правима на њима.
Када је купопродајним уговором предвиђено плаћање у месечним ратама Општинска управа доставља копију купопродајног уговора Служби за катастар непокретности Велико Градиште, у циљу уписа предбележбе о плаћању купопродајне цене у месечним ратама.
VI Јавно надметање одржаће се дана 26.09.2016 године са почетком у 12,00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.
Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће поштом или лично писарници, а преко имовинско – правне службе Општинске управе општине Велико Градиште, на адресу Житни трг 1, 12220 Велико Градиште, до 10,00 часова дана 26.09.2016. године.
Благовременом се сматра пријава пристигла у писарницу Општинске управе општине Велико Градиште до дана 26.09.2016. године до 10,00 часова.
Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања
Кауција-депозит плаћа се на жиро рачун број 840-0961804-78, Општинске управе општине Велико Градиште.
Минимални лицитациони корак је: 50 еура/ар.
Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем званичном курсу НБС-а на дан плаћања.
Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена или потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.
VII Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина купопродајне цене.
VIII Пријава за учешће у поступку јавног надметања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се оглас односи и ко је подносилац пријаве.
Пријава мора да садржи:
1) за правно лице – назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица, извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју;
2) за физичко лице – име и презиме, адресу, број личне карте, матични број и број телефона и мора бити потписана, а ако је подносилац пријаве предузетник пријава садржи и извод из регистра надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.
У случају да подносиоца пријаве, заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски оверено.
Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим Огласом, или ако су подаци дати супротно обајвљеном Огласу.
IX По завршеном надметању, у року од 10 дана, лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.
Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.
X У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са условима Огласа, губи право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VI овог огласа.
XI Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-124 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште – имовинско правна служба, соба бр. 10. у приземљу, или соба бр. 41. на спрату.
Особа за контакт Милош Стојадиновић, дипл. правник.

Број: 464-225/2016-01-2,
Дана: 02.09.2016. године.

КОМИСИЈА

image_pdfimage_print

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште

Р е п у б л и к а С р б и ј а
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 320-43/2016-06
Датум:26.08.2016 године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште за 2017 годину, општине Велико Градиште, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

– власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: инфраструктура) и

– власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2017. годину, до дана 31. октобра 2016. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва над инфраструктуром je :

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над инфраструктуром потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);

2. Доказ о власништву над инфраструктуром:

а) Извод из јавне евиденције о непокретности за инфраструктуру која је укњижена у јавној евиденцији о непокретности (прибавља јединица локалне самоуправе)и/или
б) Пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у складу Законом о

рачуноводству за правно лице, за инфраструктуру која није укњижена у јавној евиденцији о непокретности (доставља подносилац захтева) и/или
в) Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на инвестициона

улагања за инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године, односно купопродајни уговор физичког лица (подносиоца захтева) са правним лицем које је подигло инфраструктуру у складу са тада важећим прописима (доставља подносилац захтева).

3. Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац захтева);
(Напомена: Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу инфраструктуре дужна су да благовремено, а најкасније до 1. септембра 2016.године, поднесу Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције ради утврђивања фактичког стања на терену. Записник је саставни део документације која се доставља до 31. октобра 2016. године и обавезно садржи тачно наведене све катастарске парцеле, или делове парцела, на којима је утврђена функционалност система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника, као и рода воћњака и винограда.);

4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном статусу најмање три године (прибавља јединица локалне самоуправе);

II Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу сточарства je:

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);

2. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном статусу најмање једну годину (прибавља јединица локалне самоуправе);

3. Доказ да је правно или физичко лице власник домаћих животиња и власник, односно закупац објекта за гајење тих животиња са утврђеним бројем условних грла:

a) Потврду о броју условних грла коју издаје Институт за сточарство Београд-Земун ( изузев за коње коју издаје Пољопривредни факултет Београд-Земун), односно за територију АП Војводине Пољопривредни факултет Нови Сад-Департман за сточарство – за

Регистровано пољопривредно газдинство у систему уматичења (доставља подносилац захтева);

б) Записник Републичког ветеринарског инспектора – за Регистровано пољопривредно газдинство које није у систему уматичења (доставља подносилац захтева).

(Напомена: Републички ветеринарски инспектор записником утврђује број условних грла која обрачунава на осносву затеченог стања, односно исправе лица о продаји, предаји на клање и извозу животиња)

4. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за земљиште које се налази на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев, а који су оверени од стране надлежног органа (доставља подносилац захтева)

5. Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да се изврши провера података код надлежних органа који су неопходни за реализацију јавног позива;

6. Изјава подносиоца захтева, потписану од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, која садржи:

– изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног земљишта на територији локалне самоуправе на којој је поднео захтев,

– изјаву колику површину пољопривредног земљишта поседује у свом власништву на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев;

– списак повезаних лица и површину пољопривредног земљишта коју та лица поседују у власништву на територији јединице локалне самоуправе на којој је поднео захтев.
(Напомена: код физичких лица повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, отац, деца,

супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на истој адреси; код правних лица повезаним лицима сматра се: правно лице и/или физичко лице које има најмање 25% учешћа у капиталу (акција, удела или гласова)

7. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта које подносилац захтева има у свом власништву на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев (прибавља јединица локалне самоуправе);

8. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта које је у власништву повезаних лица са подносиоцем захтева.
(прибавља јединица локалне самоуправе након увида у списак тих лица из изјаве из тачке 6. који доставља подносилац захтева )

Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о пољопривредном земљишту (уговор са другим лицима, власништво пољопривредног земљишта, власништво пољопривредног земљишта повезаних лица, закуп пољопривредног земљишта у државној својини) односе се на територију јединице локалне самоуправе где се налази објекат, односно животиње.

Документацију из дела I тачке 2а и 4, односно из дела II тачке 2, 7 и 8, јединица локалне самоуправе прибавља најкасније до 30. новембра 2016. године.

Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за остваривање права пречег закупа по основу сточарства, у складу са овим Јавним позивом, опредељивање површине пољопривредног земљишта у државној својини у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта се врши на начин да се површина која им је утврђена по броју условних грла, умањује за површину пољопривредног земљишта,у складу са чланом 64а став 17. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др.закон, 41/09 и 112/2015),

Сва документација која се доставља у складу са овим Јавним позивом мора да гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава и мора бити оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу.

Уколико је правно или физичко лице власник више врста животиња, за сваку врсту животиња доставља посебну потврду, односно записник из дела II тачке 3.

За период закупа који је дужи од једне године, поред уплате закупнине за прву годину закупа, ради закључивања Уговора о закупу потребно је доставити средство обезбеђења плаћања, које може да буде: гаранција пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.

Уколико за катастарске парцеле које су опредељене лицима по основу права пречег закупа дође до промена површине по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп по праву пречег закупа ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова, у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште, Велико Градиште, Улица Житни трг, бр. 1, приземље, канцеларија 12 или са сајта www.velikogradiste.rs.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар
2016. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.
Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за за остваривање права пречег закупа по основу власништва инфраструктуре за 2017. годину“ или „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2017. годину“, за Комисију за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште за 2017 годину, на адресу: Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, 12220 Велико Градиште, ул. Житни трг, бр. 1, На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.
Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Данијела Илић, телефон: 069/8047-667, email: dilic@velikogradiste.rs или лично у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште, Велико Градиште, Улица Житни трг, бр.1, приземље, канцеларија 12.

Овај јавни позив објавити у јавном гласилу „Службени гласник општине Велико Градиште“, интернет страници Општине Велико Градиште, и огласним таблама месних канцеларија.

Захтев – инфраструктура
Изјава – сагласност по ЗОУП-у (потребна за оба захтева) – Образац 1

Захтев – сточарство
Изјава – сточарство – физичко лице – Образац 2
Изјава – сточарство – правно лице – Образац 3

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:
Александар Игњатијевић, дипл.инж.пољ.

image_pdfimage_print

Одлука о стављању ван снаге Јавног позива

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Комсија за израду предлога Годишњег програма заштите,
коришћења и уређења пољ. земљишта
на територији општине Велико Градиште
за 2015, 2016, 2017 и 2018 годину
Број: 320-43/2016-06
Датум: 26.08.2016 године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

На основу члана 64а Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“,бр.62/06,65/08-др.закон и 41/2009 и 112/2015),Комисија за израду предлога Годишњег програма заштите, коришћења и уређења пољ. земљишта на територији општине Велико Градиште за 2015, 2016, 2017 и 2018 годину (у даљем тексту:Комисија) донела је:

ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

1. СТАВЉА СЕ ван снаге Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2017 годину са обрасцима захтева и обрасцима изјава бр. 320-43/2016-06 од 18.07.2016 године,те убудуће неће производити правно дејство.

О б р а з л о ж е њ е

Комисија за израду предлога Годишњег програма заштите, коришћења и уређења пољ. земљишта на територији општине Велико Градиште за 2015, 2016, 2017 и 2018 годинуобразована Решењем СО Велико Градиштебројод 320-25/2014-01-1 од 14.10.2014 године, имала је задатак да распише јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2017 годину што је и учинила након објављивања обрасца од надлежне Управе за пољопривредно земљиште а у складу са новим Законом о пољопривредном земљишту.
Дана 24.08.2016 године Начелник општинске управе општине Велико Градиште примио је допис Директора Управе за пољопривредно земљиште бр. 320-11-06273/2016-14 од 19.08.2016 године у коме се наводи да је дошло до Измена у обрасцу јавног позива у циљу поједностављивања процедуре и давање могућности већем броју лица да остваре право пречег закупа. У складу с наведеним дописом, потребнио је да Комисија донесе Одлуку о стављању ван снаге Јавног позиваза доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2017 годину са обрасцима захтева и обрасцима изјава.
Из напред наведеног а по консултацијама и техничком усаглашавању са надлежним органом Управе за пољопривредно земљиште предлаже се Комисији да усвоји Одлуку као у диспозитиву и да донесе нови Јавни позив.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

image_pdfimage_print

Музичка школа “Стеван Мокрањац“ оцењена највишом оценом

“Музичка школа ‘Стеван Мокрањац’ из Пожаревца је у току школске 2015/16. године прошла кроз процес спољашњег вредновања од стране тима евалуатора Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и том приликом оцењена оценом 4, са 100% остварених свих стандарда, што је најбољи резултат у целокупном школству Србије (не само музичком).“, наводи се у допису директора Музичке школе, Зоран Марића, општини Велико Градиште.

У Извештају о спољашњем вредновању квалитета рада, између осталог, каже се да Школа изузетно доприноси већој успешности ученика те да сви наставници стварају изузетно подстицајну атмосферу за рад, а директор врло ефикасно и ефективно организује рад Школе. На највишем нивоу остварени су стандарди у области квалитета школског програма и годишњег плана рада, наставе и учења, подршке ученицима, етоса, организације рада Школе и руковођења и ресурса.

“У односу на наш уобичајени образовни систем оно што смо видели у вашој школи је потпуно другачија димензија образовања. То што сте постигли и што је део Ваше свакодневице и редовних активности је недосањани сан српске просвете. Заиста, морате бити поносни, јер можете бити узор и модел, не само успеха, већ целокупног функционисања школе.“, рекао је својој у беседи просветни саветник Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Драшко Грујић.

Музичка школа већ низ година успешно организује рад истуреног одељења у Великом Градишту. Општина Велико Градиште препознала је квалитет и могућности Школе и редовно помаже њен рад. Протеклих година полазницима су обезбеђени су квалитетни музички инструменти, реновирана је зграда у којој је смештено одељење, а Школа је добила и општинску награду за постигнуте резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва од значаја за унапређење, развој и афирмацију општине Велико Градиште.

 

image_pdfimage_print

Млади одбојкаши Великог Градишта освојили сребро у Сплиту

Екипа Великог Градишта освојила је друго место на одбојкашком турниру  на Међународном финалу Спортских игара младих у Сплиту одржаном од 22. до 27. августа.

Дечаци рођени 2000. године такмичили су се с најбољим малим спортистима из Србије, Хрватске и БиХ. У финалној утакмици бољи су били једино дечаци из екипе Каштела, из Хрватске.

На међународном финалу учествовало је више од 600 младих. Основци из Србије освојили су 21 медаљу у 10 спортова – девет златних, и по шест сребрних и бронзаних. Спортских игара младих су већ 20 година важан део одрастања деце на Балкану, са преко милион најмлађих такмичара.

Екипа из Великог Градишта на финале је отишла у пратњи тренера Дејана Милановића и наставнице Биљане Перић који су им све време боравка пружали стручну али и сву потребну подршку. Наши малишани одлазак у Сплит неће памтити само по победи већ и по сјаном дружењу са вршњацима из региона и излетима по овом прелепом крају.

14047105_10208673118259779_7116948436240807701_o 14102796_925443054266243_8337139192681975139_o 14124459_10208673107819518_7319639150832947871_o sportske igre 14102516_648360941995915_2029469683146265379_n img_20160825_130356 14079939_648360938662582_3915228612057222681_n

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print