Archive for month: октобар, 2015

Рани јавни увид – ПДР Нове саобраћајнице између улица Бошка Вребалова и Воје Богдановића у Великом Градишту

ПДР Нове саобраћајнице између улица Бошка Вребалова и Воје Богдановића у Великом Градишту налази се на јавном увиду и у ходнику општине на огласној табли испред канцеларије број 11 oд 09.10.2015. дo 23.10.2015 и на интернет страници:

ЈАВНИ УВИД

Примедбе и сугестије можете предати у канцеларији број 11 у току трајања јавног увида и путем поште адресирано на општину Велико Градиште, Житни Трг бр.1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, 12220 Велико Градиште, са назнаком „Примедбе и сугестије на План детаљне регулације дела насеља Калиновац у општини Велико Градиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 353-152/2015-06

Датум: 09.10.2015. године

В Е Л И К О   Г Р А Д И Ш Т Е

image_pdfimage_print

Јавни позив за прикупљање понуда за набавку услуга финансијског кредита

Општина Велико Градиште расписује јавни позив за набавку услуга финансијског кредитаза финансирање капиталних инвестиционих расхода, који ће се искористити за замену постојеће уличне расвете са ЛЕД расветом и позива све заинтересоване пословне банке да поднесу своје понуде према условима из овог јавног позива и конкурсне документације.

Конкурсну документацију можете преузети на сајту општине Велико Градиште http://velikogradiste.rs/ . КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Право учешћа имају све банке које имају дозволу за рад Народне банке Србије и обављају кредитне послове.

Понуду са предлогом уговора о кредиту и планом отплате кредита са обрачуном ефективне каматне стопе, доставити  до 19.10.2015.године до 12.00 часова, на адресу Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг бр. 1, 12220 Велико Градиште, канцеларија бр.48, са назнаком „Услуга кредита – не отварати“

На полеђини коверте понуђач назначава своје податке, адресу ,телефон и контакт особу.

Kритеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. Избор најповољније понуде биће извршен применом критеријума најниже понуђене цене кредита. Цена кредита је ефективна каматна стопа , која је обрачуната сагласно одлуци НБС о њеном обрачуну. Најповољнија понуда је понуда са најнижом ефективном каматном стопом. У ситуацији када постоје  две или више понуда са истом понуђеном ценом кредита и роком одобравања кредита , наручилац ће извршити доделу уговора на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио ниже трошкове кредита.

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест 20.10.2015. године са почетком у: 12.00 часова.  Отварање понуда ће се обавити у просторијама Општинске управе  општине Велико Градиште, мала сала СО Велико Градиште – спрат.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

Представници понуђача морају имати уредно овлашћење  које ће предати Комисији, приликом отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора  биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Додатна обавештења и информације могу се добити писаним путем или електронски на: sovgradiste@ptt.rs.

Желимо Вам пуно успеха са поднетом понудом.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-204/2015-01-2
Датум: 08.10.2015.године
Велико Градиште

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
Извештај о остварењу буџета за период јануар-јун 2015. године
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2015. годину – октобар
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2014. годину
Одлука о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2012. годину
Одлука о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2013. годину
Одлука о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2014. годину
Одлука о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода
Потврда да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати
Сагласност Министарства финансија о дугорочном задуживању
Елаборат – Реконструкција јавног осветљења – енергетско-економска анализа
Питања и одговори
Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

image_pdfimage_print

Позив на радионицу „Млади и медији“

Општина Велико Градиште, у сарадњи са УГ „Омладина ЈАЗАС-а Пожаревац“, организује радионицу „Млади и медији“, у оквиру пројекта финасираног од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Циљ пројекта је развој туризма на регионалном нивоу.

Уверени смо да заједничким пласманом туристичких прозвода можемо допринети развоју туризма и да је медијска промоција од изузетне важности за развој туризма те Вас позивамо да приствујете радионици.

Радионица ће се одржати у великој сали Скупштине општине, у петак 09. октобра, од 09:30 часова.

Радионица је намењена запосленима у јавном и приватном сектору, особама које имају јавни наступ или контакт са медијима, пласирају своје туристичке производе као и осталим заинтересованима.

image_pdfimage_print

Обавештење о раном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације дела насеља Калиновац, к.о. Затоње у општини Велико Градиште

Обавештење о

РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА КАЛИНОВАЦ, К.О. ЗАТОЊЕ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује рани јавни увид у нацрт Планa детаљне регулације дела насеља Калиновац, КО Затоње у општини Велико Градиште.

Рани јавни увид организује се у трајању од 15 дана почевши од  09.10.2015. године до 23.10.2015. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у  призмељу,  сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 23.10.2015. године до 14.00 часова.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација се организује на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 i 145/2014).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 353-151/2015-06

Датум: 01.10.2015. године

В Е Л И К О   Г Р А Д И Ш Т Е

 

image_pdfimage_print

Обавештење о раном јавном увиду у нацрт плана детаљне регулације нове саобраћајнице између улица Бошка Вребалова (Пожаревачки пут) и Воје Богдановића у насељу Велико Градиште

 

Обавештење о

РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА БОШКА ВРЕБАЛОВА (ПОЖАРЕВАЧКИ ПУТ) И ВОЈЕ БОГДАНОВИЋА У НАСЕЉУ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује рани јавни увид у нацрт Планa детаљне регулације нове саобраћајнице између улица Бошка Вребалова (Пожаревачки пут) и Воје Богдановића у насељу Велико Градиште.

Рани јавни увид организује се у трајању од 15 дана почевши од  09.10.2015. године до 23.10.2015. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у  призмељу,  сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 23.10.2015. године до 14.00 часова.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација се организује на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 i 145/2014).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 353-152/2015-06

Датум: 01.10.2015. године

В Е Л И К О   Г Р А Д И Ш Т Е

image_pdfimage_print

Јавни оглас за прикупљање писмених понуда ради давања у закуп непокрентости у својини општине Велико Градиште – Теретана

На основу члана 43. став 1. тачка 5. Статута ЈУСЦВГ („Сл. Гласник општине Велико Градиште“, бр. 12/08) и члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Сл.гласник РС“, бр. 24/12), Управни одбор Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште дониси

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ-ТЕРЕТАНА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

и расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕНТОСТИ У СВОЈИНИ  ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ – ТЕРЕТАНА

 

 1. Јавна установа „Спортски центар“ Велико Градиште као носилац права коришћења издаје у закуп објекат-теретана у Великом Градишту на кат.парцелама бр. 1895/1 и 1971/1 КО Велико Градиште у улици Бошка Вребалова бр. 3.
 1. Почетна цена закупа износи 105,oo еура на месечном нивоу.

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

Износ закупнине плаћа се месечно.

 1. Предметна непокретност даје се у закуп на одређено време на период од 1 (једне) године.

За време трајања закупа закупац је дужан да сноси трошкове одржавања објекта  као и да одржава уређаје и опрему у њему у исправном и функционалном стању.

Закупац је дужан да за време трајања закупа омогући спортским клубовима са територије општине Велико Градиште бесплатно коришћење теретане са свим пратећим садржајима према њиховим потребама које ће се утврђивати споразумно и то у укупном трајању од 850 часова годишње.

 1. Право подношења понуда имају физичка лица, предузетници и правна лица, која положе гарантни износ у висини 10.000,оо динара.

Гарантни износ се уплаћује у буџет ЈУ СЦВГ, на жиро рачун број 840-913668-53, приликом подношења понуда.

 1. Писмене понуде подносе се Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “понуда за закуп теретане”, у просторијама ЈУ „Спортски центар“.
 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пoнуде.
 1. Понуде се подносе у периоду од 09.2015. године до 07.10.2015. године.
 1. Подносилац понуде може извршити увид у документацију у вези са непокретношћу, сваког радног дана у периоду од 8.00 до 14.00 сати, у просторијама Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште.
 1. Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се ако се поднесе најмање једна исправна понуда.
 2. Учеснику у поступку за кога се по окончању поступка утврди да његова понуда није најповољнија, враћа се уплаћени гарантни износ у року од 8 дана од дана доношења Одлуке о давању у закуп дела предметне непокретности, а најповољнијем понуђачу износ депозита урачунава се у износ закупнине.
 3. Уговор о закупу дела предметне непокретности у јавној својини закључује се између Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште и лица које је означено као најповољнији понуђач у складу са моделом уговора. Уговор се закључује у року од 8 дана од дана коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача. Уколико лице које је означено као најповољнији понуђач не приступи закључењу уговора у наведеном року, поступак ће се сматрати неуспелим и приступиће се новом поступку, а лице које у својству најповољнијег понуђача не приступи закључењу уговора у предвиђеном року губи право на повраћај гарантног износа.
 4. Понуда коју сваки учесник подноси у писаној форми обавезно мора да садржи следеће елементе: доказ о уплати гарантног износа, износ закупнине која се нуди, име и презиме и ЈМБГ физичког лица ,копија личне карте, уредно овлашћење за заступање предузетника или правног лица ако је учесник поступка предузетник или правно лице. Поред ових елемената понуда мора да има и следеће елементе, у зависности од карактера понуђача, и то:
  1. За предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број радње;
  2. За правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа.
 5. Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине. Висина закупнине мора бити одређена у фиксном износу у динарима месечно за објекат.
 6. Отварање понуда биће обављено дана 07.10.2015. године са почетком у 12.00 часова. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, уз услов физичких могућности простора да прими сва заинтересована лица, због чега ће предност имати учесници поступка.
 7. Понуда се доставља Управном одборуЈавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште у затвореној коверти са видљивом назнаком: “ПОНУДА ЗА ЗАКУП ТЕРЕТАНЕ“, на адресу: Јавна установа Спортски центар Велико Градиште.
 8. Неблаговремена и неуредна понуда се одбацује, што ће бити посебно наведено записником о отварању писаних понуда. Неблаговременом понудом ће се сматрати понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда, а неуредном она понуда која је поднета у отвореној коверти, или која не садржи елементе из тачке 7. овог огласа.
 9. Јавни оглас ће бити објављен на огласној табли општине Велико Градиште, званичној интернет презентацији Општине Велико Градиште и званичној интернет презентацији Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште (www.juscentarvg.com).
 10. Све ближе информације могу се добити у Јавној установи „Спортски центар“ Велико Градиште лично, или позивом на број телефона 012/7662-811.

Јавна установа „Спортски центар“

Велико Градиште

Број:

Датум:29.09.2015.год.

Велико Градиште

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА ЈУСЦВГ

Душан Бановић

 

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print