Обавештење о Јавној презентацији Урбанистичког пројекта Хотел „Конак“ – реконструкција и доградња на к.п. бр. 2366/12, 2366/181, 2366/196, 2366/197 и 2366/198 К.О. Велико Градиште

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта ХОТЕЛ „KOНAK“- реконструкција и доградња, на к.п.бр. 2366/12, 2366/181, 2366/196, 2366/197 и 2366/198 К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева СПОРТ АГЕНТ доо из Београда.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од  19.10.2015. године до 26.10.2015. године, у  згради  Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у  призмељу,  сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације  своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 26.10.2015. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Графички прилог

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 353-205/2015-06

Датум: 16.10.2015. године

В Е Л И К О   Г Р А Д И Ш Т Е
Обавештење о јавној презентацији Урбанистичког пројекта „Basketball kamp“ – спортски терени на к.п. бр. 2366/251 К.О. Велико Градиште

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта „BASKETBALL KAMP“ – спортски терени, на к.п.бр. 2366/251 К.О. Велико Градиште подносиоца захтева ЈУ Спортски центар из Великог Градишта.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од  16.10.2015. године до 23.10.2015. године. у  згради  Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у  призмељу,  сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације  своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 22.10.2015. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Графички прилог

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 353-204/2015-06

Датум: 16.10.2015. године

В Е Л И К О   Г Р А Д И Ш Т Е
Јавно надметање ради давања у закуп пословног простора Великом Градишту, ул. Кнеза Лазара 39

На основу Одлуке број 361-9/2015-01-2 од 14.10.2015. године Председникa општине Велико Градиште,

Комисија за закуп општине Велико Градиште, објављује

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

 1. Општина Велико Градиште преко Комисије за закуп, издаје у закуп у комерцијалне сврхе, јавним надметањем, општински пословни простор, површине од 112,50 m2, у Великом Градишту у улици Кнеза Лазара број 39, постојећи на к.п. бр. 470 из Л.н.бр. 1454 у К.о. Велико Градиште.
 1. Предметни пословни простор даје се у закуп на одређено време на период до 1 (једне) године у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел. енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

 1. Почетна цена закупа износи 3 еура по m2 на месечном нивоу (без ПДВ-а, уколико је применљиво).

Минимални лицитациони корак на укупну почетну цену износи 0,3 еура / m2 на месечном нивоу.

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која положе гарантни износ у висини од једне месечне закупнине обрачунате на основу почетне цене закупа за предметну непокретност, приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа и поднесу уредну писану пријаву.

Гарантни износ се уплаћује на благајни или на жиро рачун број 840-0961804-78 (наменски рачун) општине Велико Градиште, приликом подношења пријава.

 1. Пријаве се подносе за Комисију за закуп општине Велико Градиште, лично преко писарнице Општинске управе општине Велико Градиште, на адреси Житни трг 1, Велико Градиште.
 1. Увид у документацију и њено преузимање могуће је извршити у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова, односно у електронском облику са сајта општине Велико Градиште.

Могуће је разгледати предметну непокретност сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.

 1. Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватњу почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), навођење делатности која ће се обављати, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.
 1. Пријаве се подносе у периоду од 10.2015. године до 30.10.2015. године.

Благовременом се сматра пријава која је примљена на писарници Општинске управе  општине Велико Градиште до 30.10.2015. године до 11.00 часова.

 1. По истеку рока за подношење пријава, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног надметања  сматра  се  успелим  и  у  случају  достављања  једне  исправне пријаве  за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.

 1. Јавно надметање ће се одржати дана 10.2015. године, са почетком у 12 часова у великој сали СО Велико Градиште, у Великом Градишту Житни трг број 1, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава и подносилац исте приступи надметању у складу са тачком 11. овог огласа, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.
 1. Учесници јавног надметања, пред Комисијом усмено дају своје понуде.
 1. Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву, не јави учесник јавног надметања са већим износом.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да на позив председника Комисије, одмах, потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа закупнине.
 3. Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из претходне тачке овог огласа, председник Комисије, позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву.

Уколико први следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву из тачке 16. овог огласа, председник Комисије јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.

Понуђачима који одбију да потпишу изјаве положени депозит се не враћа.

 1. Обавештење о резултату надметања се истиче на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште.
 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.
 1. Учеснику јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.
 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана одржаног надметања.
 1. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.
 1. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.
 1. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то оверене бланко менице у износу висине једногодишњег закупа пре потписивања уговора о закупу.
 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 2. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.
 3. Закуподавац задржава право да годишње увећа закупнину утврђену уговором закупу, имајући у виду тржишну висину закупнине за предметну локацију.
 1. Време давања у закуп из тачке 2. овог огласа условљено је одлукама других државних органа и правних следбеника ранијих власника.

Закупац је у обавези да предметни пословни простор напусти и раније у случају да Агенција за реституцију РС, непокретност врати у својину правним представницима власника непокретности.

 1. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 012/662-124.
 1. Оглас је објављен на сајту и огласној табли општине Велико Градиште, и у средствима јавног информисања.

 

Број: 361-11/2015-06

Датум: 15.10.2015. године                                                                    Комисија за закуп
Јавно надметање ради давања у закуп пословног простора у јавној својини у Великом Градишту – теретана

На основу Одлуке о покретању поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини, број 1201 од 14.10.2015. године, Управног одбора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“ из Великог Градишта,

Комисија за закуп ЈУСЦВГ, о б ј а в љ у ј е  

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

 1. Јавна установа „Спортски центар“ Велико Градиште издаје у закуп пословни простор у јавној својини, у корисништву ЈУСЦВГ, и то објекат – теретана површине 178,1 m², у Великом Градишту у улици Бошка Вребалова бр. 3, постојећи на катастарским парцелама број 1895/1 и 1971/1 у К.о. Велико Градиште.
 1. Предметни пословни простор даје се у закуп на одређено време на период до 1 (једне) године у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел.енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

 1. Почетна цена закупа износи 2,5 еура/m² на месечном нивоу (без ПДВ-а, уколико је применљиво).

Лицитациони корак на укупну цену износи 20 еура на месечном нивоу.

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

 1. Закупац је обавезан да предметни пословни простор користи искључиво за обављање делатности у области рекреације и спорта.
 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која пријаве своје учешће, положе гарантни износ у висини износа једне месечне закупнине обрачунате на основу почетне цене закупа и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.

Гарантни износ уплаћује се на жиро рачун број 840-913668-53, приликом подношења пријава.

 1. Пријаве за јавно надметање, подносе се Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “пријава за јавно надметање за закуп теретане” лично у просторијама ЈУСЦВГ у ул. Бошка Вребалова бр. 3, Велико Градиште, сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.
 1. Увид у документацију и њено преузимање могуће је извршити у просторијама ЈУСЦВГ сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова, односно у електронском облику са сајта ЈУСЦВГ и сајта општине Велико Градиште.

Могуће је разгледати предметну непокретност сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.

 1. Пријава за јавно надметање физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа,копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.
 1. Писане пријаве подносе се у периоду од 16.10.2015. године до 28.10.2015. године.

Благовременом сматра се пријава која је пристигла у просторије ЈУСЦВГ Велико Градиште закључно са 28.10.2015. године до 12.00 часова.

 1. По истеку рока за подношење пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног  надметања  сматра  се  успелим  и  у  случају  достављања  једне  исправне  пријаве  за учешће  којом  се  подносилац  пријаве  региструје  и  присуствује  јавном  надметању  и  проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.

 1. Јавно надметање ће се одржати дана 29.10.2015. године, са почетком у 11 часова у управној згради Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште, улица Бошка Вребалова бр. 3, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.
 1. Учесници јавног надметања, пред Комисијом усмено дају своје понуде.
 1. Свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 20 еура на месечном нивоу.
 1. Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву, не јави учесник јавног надметања са већим износом.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да на позив председника Комисије, одмах, потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа закупнине.
 3. Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из претходне тачке овог огласа, председник Комисије, позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву.

Уколико први следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву из тачке 18. овог огласа, председник Комисије јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.

Понуђачима који одбију да потпишу изјаве положени депозит се не враћа.

 1. Обавештење о резултату надметања се истиче на огласној табли ЈУСЦВГ.
 1. Управни одбор ће након спроведеног поступка, донети образложену одлуку о давању у закуп предметне непокретности и доставити је свим учесницима у поступку.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Директор ЈУСЦВГ.

 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.
 1. Учеснику јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.
 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана одржаног надметања.
 1. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.
 1. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.
 1. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то оверене бланко менице у износу висине једногодишњег закупа пре потписивања уговора о закупу.
 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 2. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.
 3. Закуподавац задржава право да сваке године увећа закупнину утврђену уговором закупу, имајући у виду тржишну висину закупнине за предметну локацију.
 1. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 062 807 48 42.
 1. Оглас је објављен на сајту општине Велико Градиште и сајту ЈУСЦВГ, огласној табли општине и огласној табли ЈУСЦВГ и у средствима јавног информисања.

 

Број: 1202                                                                                               Комисија за закуп ЈУСЦВГ

Датум: 15.10.2015.год.
Одлука о поништењу Огласа о јавном позиву за прикупљање писмених понуда ради давања у закуп непокретности у својини општине Велико Градиште-теретана, брoj 1172 од 29.09.2015. године

На основу члана 43. став 1. тачка 5. Статута Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште („Сл.гласник општине Велико Градиште“, бр. 12/08)

Управни одбор Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште доноси

О Д Л У К У

 1. СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука о давању у закуп непокретности у јавној својини –теретана у Великом Градишту, број 1172 од 29.09.2015. године.
 2. ПОНИШТАВА СЕ у потпуности оглас о јавном позиву за прикупљање писмених понуда ради давања у закуп непокретности у својини општине Велико Градиште-теретана, брoj 1172 од 29.09.2015. године.
 3. ПОНИШТАВАЈУ СЕ све радње спроведене у поступку прикупљања писмених понуда по јавном позиву из тачке 2. ове Одлуке.
 4. Учесницима поништеног поступка враћају се уплаћени гарантни износи.
 5. Ради давања у закуп предметне непокретности расписаће се нови јавни позив и објавити нови оглас.
 6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

О б р а з л о ж е њ е

            Управни одбор ЈУСЦВГ донео је дана 29.09.2015. године Одлуку о давању у закуп непокретности у јавној својини –теретана у Великом Градишту, број 1172 и расписао јавни позив за за прикупљање писмених понуда ради давања у закуп непокретности у својини општине Велико Градиште-теретана бр. 1172 од 29.09.2015. године.

На својој седници одржаној дана 14.10.2015. године Управни одбор ЈУСЦВГ утврдио је да у тексту јавног позива постоје нејасноће и да су поједине тачке јавног позива у колизији једна са другом, да садржај огласа није усаглашен са Уредбом што је учинило поступак прикупљања писмених понуда не спроводљивим.Надаље, надлежни орган је погрешно утврдио почетну цену закупа, те се за њено утврђење није водио одредбом коју прописује члан 38. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Велико Градиште. Надаље, због очигледне грешке, приступило се отварањупристиглих понуда у моменту када рок за слање понуда није истекао, на који начин је нарушена легалност самог поступка.

Због свега напред  наведеног Управни одбор ЈУСЦВГ одлучио је као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК УО

Јавна установа „Спортски центар“

Велико Градиште

Број:1200

Датум: 14.10.2015.

Велико Градиште
Oбавештење избеглим лицима о гласачким местима за избор заступника за Хрватски сабор

Објављујемо обавештење хрватског конзулата у Београду у којем се обавештавају бирачи да ће  7. и 8. новембра бити отворена гласачка места у Велепосланству РХ у Београду и Суботици за избор заступника за Хрватски сабор.
Сви бирачи су обавезни да ураде претходну регистрацију  и активну регистрацију бирача како би могли приступити чину гласања.

–          гласачи  са пребивалиштем у РХ који буду у иностранству на дан избора морају се претходно регистровати,

–           гласачи  који немају пребивалиште у РХ морају урадити активну регистрацију,

–           гласачи који имају личну карту РХ са пребивалиштем у Србији не морају се активно регистровати.

Регистрација гласача се обавља у конзуларним одељењима. Рок за поступак претходне регистрације је 28. октобар.

Држављани РХ могу на адреси хттпс://управа.гов.рх утврдити да ли се налазе на бирачком списку и скинути потребне обрасце.

Захтеви за активну и претходну регистрацију се лично предају у конзуларним одељењима у Србији, радним данима од 9-16:30 часова, или путем факса или мејла.

Обавештење о регистрацији бирача
Захтев за активну регистрацију бирача
Захтев за претходну регистрацију бирача

КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ  И МИГРАЦИЈЕ
Повереник за избеглице општине Велико Градиште
Измена јавног позива за прикупљање понуда за набавку услуга финансијског кредита

У складу са усвојеним примедбама и сугестијама потенцијалних понуђача, извршена је измена Позивног писма за набавку услуга одобравања банкарског кредита, објављеног 09.10.2015. године , на интернет страници општине Велико Градиште.

Измењену конкурсну документацију можете преузети на сајту општине Велико Градиште http://velikogradiste.rs/ .

Јавни позив за прикупљање понуда за набавку услуга финансијског кредита
Позивно писмо за набавку услуга одобравања банкарског кредита

Наручилац, продужава рок за достављање понуда до 23.10.2015. године до 12.00 часова.

Отварање понуда обавиће се јавно у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште, Житни трг бр. 1, мала сала СО Велико Градиште, дана 24.10.2015 са почетком у  12.00 часова.

Првобитно објављен јавни позив са ПРАТЕЋОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

У Великом Градишту,

Дана: 15.10.2015. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић
Предшколци посетили општину поводом Дечје недеље и Европске недеље локалне демократије

Поводом Дечје недеље, председник општине Велико Градиште, Драган Милић, примио је данас, у свечаној сали Скупштине општине, малишане Предшколске установе “Мајски цвет“. Ове посете постале су пракса како би се предшколци упознали са локалном самоуправом, али и председником општине, као њеним представником.

То је уједно била и прилика, да се, у оквиру Европске недеље локалне демократије, на тему „Живети заједно у мултикултуралним друштвима: поштовање, дијалог, интеракција“ укаже на образовање и интеграцију деце ромске националности као и деце која потичу из социјално угрожених породица.

Не скривајући радозналост и задовољство, предшколци су постављали питања председнику, али и одговарали на постављена. Као и ранијих година, најактуелније питање било је: “Како се постаје председник општине?“. Ипак, најгласнији су били када се повела прича о фудбалским клубовима.

У име деце, директорка Предшколске установе, Славица Јовановић, поклонила је председнику албум са њиховим фотографијама, а једна група и урамљену песму песника Недељка Попадића “Чему служи срце“ која ће красити салу Скупштине општине и подсећати на љубав и толеранцију.

Малишани су за ову прилику припремили и програм са низом рецитација, али и песмица које су отпевали уз клавирску пратњу васпитачице. Домаћини су се, такође, потрудили да посета општини буде што пријатнија па су их дочекали уз дечје посластице – чоколаду и разне друге слаткишe.

DSC_9068 DSC_9070 DSC_9071 DSC_9077 DSC_9080 DSC_9088 DSC_9091 DSC_9093 DSC_9098 DSC_9100

 

 
Општина Велико Градиште потписница протокола о заједничкој промоцији тврђава на Дунаву

Седам локалних самоуправа које на својој територији имају тврђаве на обали Дунава потписале су јуче, у Скупштини града Београда, Протокол о сарадњи као почетак заједничке промоције туристичке понуде у оквиру пројекта „Тврђаве на Дунаву“. Потписници протокола су Београд, Нови Сад, Бач, Смедерево, Велико Градиште, Голубац и Кладово.

Од Бача до Кладова постоји седам тврђава које ће на овај начин, заједничким пројектом, бити промовисане као јединствена туристичка понуда. Пројекат ће омогућити градовима и општинама да, са Туристичком организацијом Србије, аплицирају за финансијска средства и фондове на тему Дунава, истакла је Градска секретарка за привреду, а укључиће и велики број београдских и републичких институција. На овај начин ће се побољшати инфраструктура, прилазност и доступност свих тврђава, како би „туристички производ“ био лепо примљен. Потписивањем протокола локалним самоуправама се пружа прилика да међусобном сарадњом допринесу обогаћивању културне понуде и промоције земље као атрактивне и пожељне туристичке дестинације.

У име општине Велико Градиште, заменик председника општине, Слађан Марковић, захвалиио се Министарству трговине, туризма и телекомуникација за средства одобрена за пристан у селу Рам, у висини од 21 милион динара, чиме се стекао инфрастурни предуслов за један овакав пројекат. Такође, општина Велико Градиште, као мала локална самоуправа, подржава иницијативу која ће јој омогућити да учествује у туристичкој понуди и допринесе развоју туризма и привреде у Дунавском региону.

Иначе, општина је већ започела процес обнове утврђења на Дунаву, а радови би требало да буду завршени, кроз пет етапа, до 2018. године. На локалитету површине 850 квадрата планирани су реконструкција и конзервација саме тврђаве, обнова хамама и караван-сараја, али и археолошки радови унутар и око утврђења. Док главни пројекат рестаурације раде турски партнери – Турска агенција за развој ТИКА, домаћи заводи за заштиту споменика одредиће услове извођења свих захвата.

IMG_7462 IMG_7464 потписници Протокола
Рани јавни увид – ПДР дела насеља Калиновац у општини Велико Градиште

ПДР дела насеља Калиновац у општини Велико Градиште налази се на јавном увиду и у ходнику општине на огласној табли испред канцеларије број 11 oд 09.10.2015. дo 23.10.2015 и на интернет страници:

ЈАВНИ УВИД

Примедбе и сугестије можете предати у канцеларији број 11 у току трајања јавног увида и путем поште адресирано на општину Велико Градиште, Житни Трг бр.1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, 12220 Велико Градиште, са назнаком „Примедбе и сугестије на План детаљне регулације дела насеља Калиновац у општини Велико Градиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 353-151/2015-06

Датум: 09.10.2015. године

В Е Л И К О   Г Р А Д И Ш Т Е