Archive for month: мај, 2015

Јавна презентација Урбанистичког пројекта стамбеног објекта апартманског типа на к.п. бр. 2366/64 к.о. Велико Градиште

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта стамбеног објекта апартманског типа, на к.п.бр. 2366/64 К.О. Велико Градиште подносиоца захтеваСтаматовић Александра из Рама.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 26.05.2015. године до 01.06.2015. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 01.06.2015. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Обавештење о Јавној презентацији урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта на к.п. Бр. 1906 и 1907/2 к.о. Велико Градиште

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта, на к.п.бр. 1906 и 1907/2 К.О. Велико Градиште, у улици Албанске споменице у Великом Градишту, подносиоца захтева Миловановић Горана из Великог Градишта.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 19.05.2015. године до 25.05.2015. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 25.05.2015. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Решење о именовању стручне комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број 83/2014), члана 19. и 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број 126/2014) и члана 74. Статута општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008), Председник општине Велико Градиште доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

I

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за оцену пројеката поднетих на Јавни позив за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2015. годину и израду предлога о додели средстава, у саставу:

– Новица Савић, представник Удружења новинара Србије,
– Зоран Ћулафић, представник Независног удружења новинара Србије и Независног друштва новинара Војводине,
– Бобан Томић, представник Асоцијације независних електронских медија

II

Комисија на првој седници бира председника Комисије.
Задатак Комисије је да на основу Јавног позива за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2015. годину, изврши стручну оцену приспелих пројеката и сачини образложени предлог о расподели средстава, потписан од стране свих чланова Комисије и исти достави председнику општине ради доношења одлуке о расподели средстава.
Оцењивање пројеката врши сваки члан Комисије независно, за сваки пројекат и по сваком од критеријума.
Комисија је дужна да на писмени захтев председника општине, уколико уочи неправилности или грешке, исте, у року одређеном у захтеву, исправи и тако исправљен предлог достави председнику општине.
Комисија о свом раду води записник.
Административно – техничке послове за потребе Комисије обавља секретар Комисије.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено на званичном сајту општине Велико Градиште www.velikogradiste.rs 

О б р а з л о ж е њ е

Председник општине Велико Градиште расписао је Јавни позив за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2015. годину.
Одредбама члана 24. став 3. Закона о јавном информисању и медијима и одредбама члана 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, између осталог је прописано да руководилац органа, који је расписао конкурс, решењем именује стручну комисију за оцену пројеката поднетих на конкурс, са задатком да сачини предлог о додели средстава са образложењем.
Одредбама члана 24. став 4. Закона о јавном информисању и медијима и одредбама члана 21. став 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, између осталог је прописано да се већина чланова комисије именује на предлог новинарских и медијских удружења уколико такав предлог постоји, а сходно члану 22. став 1. Правилника комисија на првој седници бира председника комисије.

Имајући у виду напред изнето, а на основу приспелих предлога новинарских и медијских удружења, за чланове Комисије за оцену пројеката и доделу средстава по напред наведеном Јавном позиву, одлучено је као у диспозитиву.
Број: 401-60/2015-01-2
Датум: 14.05.2015.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Милић

Решење о именовању стручне комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број 83/2014), члана 19. и 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број 126/2014) и члана 74. Статута општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008), Председник општине Велико Градиште доноси

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

I

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за оцену пројеката поднетих на Јавни позив за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2015. годину и израду предлога о додели средстава, у саставу:

Новица Савић, представник Удружења новинара Србије,

Зоран Ћулафић, представник Независног удружења новинара Србије и Независног друштва новинара Војводине,

Бобан Томић, представник Асоцијације независних електронских медија

II

Комисија на првој седници бира председника Комисије.

Задатак Комисије је да на основу Јавног позива за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2015. годину, изврши стручну оцену приспелих пројеката и сачини образложени предлог о расподели средстава, потписан од стране свих чланова Комисије и исти достави председнику општине ради доношења одлуке о расподели средстава.

Оцењивање пројеката врши сваки члан Комисије независно, за сваки пројекат и по сваком од критеријума.

Комисија је дужна да на писмени захтев председника општине, уколико уочи неправилности или грешке, исте, у року одређеном у захтеву, исправи и тако исправљен предлог достави председнику општине.

Комисија о свом раду води записник.

Административно – техничке послове за потребе Комисије обавља секретар Комисије.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено на званичном сајту општине Велико Градиште www.velikogradiste.org.rs 

О б р а з л о ж е њ е

Председник општине Велико Градиште расписао је Јавни позив за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2015. годину.

Одредбама члана 24. став 3. Закона о јавном информисању и медијима и одредбама члана 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, између осталог је прописано да руководилац органа, који је расписао конкурс, решењем именује стручну комисију за оцену пројеката поднетих на конкурс, са задатком да сачини предлог о додели средстава са образложењем.

Одредбама члана 24. став 4. Закона о јавном информисању и медијима и одредбама члана 21. став 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, између осталог је прописано да се већина чланова комисије именује на предлог новинарских и медијских удружења уколико такав предлог постоји, а сходно члану 22. став 1. Правилника комисија на првој седници бира председника комисије.

Имајући у виду напред изнето, а на основу приспелих предлога новинарских и медијских удружења, за чланове Комисије за оцену пројеката и доделу средстава по напред наведеном Јавном позиву, одлучено је као у диспозитиву.

Број: 401-60/2015-01-2

Датум: 14.05.2015.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Драган Милић

image_pdfimage_print