Обавештење о процени утицаја на животну средину – мала гасна електрана „Сираково 2“

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС“ број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове ОУ-е Општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е

Обавештење о доношењу решења

о потреби процене утицаја на животну средину

и одређивању обима и садржаја

студије о процени утицаја на животну средину

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште на основу захтева носиоца пројекта „НИС“ а.д. из Новог Сада, ул. Народног фронта 12, донело је решење бр. 501-71/2014-06 од 11.12.2014. године о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње мале гасне електране „Сираково 2“, називне снаге 2 MW  на објекту СОС Сираково, на к.п.бр. 7017 КО Сираково, на подручју општине Велико Градиште.

Решење се може добити на увид у просторијама одељења, у згради општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на наведено решење Министру пољопривреде и заштите животне средине РС у року од петнаест дана од дана пријема, односно објављивања овог обавештења. Жалба се предаје преко овог органа прописно таксирана.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 501-71/2014-06
Датум: 12.12.2014. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print