Archive for month: октобар, 2013

Одлука о поништавању јавног надметања на кп.бр. 1973/3 улица Бошка Вребалова

На основу члана 96. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 и 24/11), члана 15.,16.,17. и 18. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“ бр. 08/2011), као и члана 20. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/08) Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта Скупштине општине Велико Градиште, на предлог Председника општине Велико Градиште, објављује Одлуку о поништавању јавног надметања.

1. Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта Скупштине општине Велико Градиште објавила је на огласној табли СО Велико Градиште Јавно надметање за отуђење и давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини бр. 464-18/2013-01 од 19.08.2013. године, као и на локалној – телевизијској станици „Коперникус“ Велико Градиште.

Овим путем ОБЈАВЉУЈЕ да је јавно надметање на предлог Председника општине Велико Градиште у делу који се односи на кп.бр. 1973/3 Бошка Вребалова, градско грађевинско земљиште, површине 3.10 ари од стране ове Комисије ПОНИШТЕНО.

2. Ново јавно надметање биће накнадно објављено на начин како је и до сада вршено објављивање.

Бр. 464-18/2013-01-03

14.10.2013.год.

КОМИСИЈА

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Јавни увид – процена утицаја на животну средину и одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта постављања радио базне станице мобилне телефоније на локацији „Велико Градиште 2“

Носилац пројекта „Теленор“ д.о.о. из Београда, ул. Омладинских бригада бр. 90 поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и одређивања обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину средину пројекта постављања радио базне станице мобилне телефоније на локацији „Велико Градиште 2“, чија се реализација планира на к.п.бр. 799 К.О. Велико Градиште, на кровној тераси објекта у улици Жике Поповића бр. 1, на територији општине Велико Градиште.

Позива се заинтересована јавност да изврши јавни увид у садржину захтева у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинске послове Општинске управе Општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, соба 11, приземље, радним данима од 09-12 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења у писменом облику о захтеву носиоца пројекта је 13.11.2013. године.

Ово обавештење је донето на основу чл. 29 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр. 135/2004, 36/2009)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 501-47/2013-06
Датум: 24.10.2013 године

Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта за изградњу резиденцијалних стамбених објеката – вила на к.п.бр. 2234/3 к.о. Велико Градиште – Горан Стевановић

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за к.п.бр. 2234/22 и 2234/23 обе у К.О. Велико Градиште подносиоца захтева Горана Стевановића из Београда, Синђелићева 36.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 21.10.2013. године до 28.10.2013. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 09 до 13 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1. најкасније до 28.10.2013. године до 13,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009/ и 24/2011).

обрасци за подношење примедби и сугестија
– за физичка лица
– за правна лица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353- 314/2013-06
Датум: 18.10.2013. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта за изградњу резиденцијалних стамбених објеката – вила на к.п.бр. 2234/3 к.о. Велико Градиште

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за к.п.бр. 2234/3 К.О. Велико Градиште подносиоца захтева „SILVER LAKE INVESTMENT д о о“ из Београда, Тошин бунар 272.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 18.10.2013. године до 24.10.2013. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 09 до 13 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 24.10.2013. године до 13,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009/ и 24/2011).

обрасци за подношење примедби и сугестија
за физичка лица
за правна лица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353- 308/2013-06
Датум: 17.10.2013. године

Општина Велико Градиште међу најбољима реализовала програм „Промоција електронске управе и е-комуникација са грађанима и привредом“

Општина Велико Градиште представила се на завршном скупу у оквиру иницијативе „Промоција електронске управе и е-комуникација са грађанима и привредом“, који је 11. октобра одржан у Палати Србија.

Ову иницијативу реализовали су Национални демократски институт (НДИ) и Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, уз подршку Министарства правде и државне управе, Министарства спољне и унутрашње трговине и Сталне конференције градова и општина, са циљем подизања свести о значају савременог приступа комуникације са грађанима и привредним субјектима, кроз промовисање и унапређивање електронске управе на локалном нивоу.

У оквиру скупа одржане су презентације локалних самоуправа које су спровеле најуспешније иницијативе овог програма представивши резултате свог учешћа у пројекту. Општини Велико Градиште, као једној од осам најуспешнијих, од укупно 20 општина које су учествовале у програму, уручена је захвалница коју је примила представница општине, Весна Милановић, сарадник на овом програму.

Овом приликом, представници релевантних институција и организација цивилног друштва представили су своје иницијативе које доприносе развоју електронске управе и транспарентнијем раду институција на националном и локалном нивоу.

На скупу су, такође, представљене активности и планови за унапређење електронске управе на националном и локалном нивоу, Министарства правде и државне управе, и Портал е-Управа те смернице за израду њеб презентација органа управе, Министарства унутрашње и спољне трговине и телекомуникација.

image_pdfimage_print